• /ˌdaɪəgˈnɒstɪk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chẩn đoán

  Danh từ

  (y học) triệu chứng
  ( số nhiều) phép chẩn đoán; chẩn đoán học
  X-ray diagnostics
  phép chẩn đoán bằng tia X

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) chuẩn đoán phát hiện

  Điện tử & viễn thông

  phép chẩn sai

  Kỹ thuật chung

  chuẩn đoán
  controller maintenance and diagnostic bus
  buýt chuẩn đoán và bảo trì điều khiển
  diagnostic aid
  phương tiện chuẩn đoán
  diagnostic aid
  trợ giúp chuẩn đoán
  diagnostic center
  trung tâm chuẩn đoán
  diagnostic code
  mã chuẩn đoán
  diagnostic diskette
  đĩa mềm chuẩn đoán
  diagnostic function
  chức năng chuẩn đoán
  diagnostic function test (DFT)
  kiểm tra chức năng chuẩn đoán
  Diagnostic Function Test (DFT)
  đo thử chức năng chuẩn đoán
  diagnostic message
  thông báo chuẩn đoán
  diagnostic message
  thông tin chuẩn đoán
  diagnostic micro-code
  vi mã chuẩn đoán
  diagnostic program
  chương trình chuẩn đoán
  diagnostic routine
  chương trình chuẩn đoán
  diagnostic routine
  thủ tục chuẩn đoán
  diagnostic test
  phép thử chuẩn đoán
  Integrated Diagnostic Modem (IDM)
  môđem chuẩn đoán tổng hợp
  off-line diagnostic program
  chương trình chuẩn đoán ngoại tuyến
  SDW A (systemdiagnostic work area)
  vùng làm việc chuẩn đoán hệ thống
  self-diagnostic
  tự chuẩn đoán
  system diagnostic work area (SDWA)
  vùng làm việc chuẩn đoán hệ thống
  T&D (testand diagnostic)
  kiểm tra và chuẩn đoán
  test and diagnostic (T&D)
  kiểm tra và chuẩn đoán
  phát hiện

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X