• /´inti¸greitid/

  Toán & tin

  được lấy tích phân
  được nhất thể hóa
  được hợp nhất

  Xây dựng

  thành bộ

  Kỹ thuật chung

  được cài đặt sẵn
  được tích hợp
  integrated audio circuit
  mạch âm thanh được tích hợp
  phức hợp
  tích hợp
  active microwave integrated circuit
  mạch tích hợp vi sóng chủ động
  analog integrated circuit
  mạch tích hợp tương tự
  Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)
  mạch tích hợp ứng dụng đặc biệt
  application-specific integrated circuit (ASIC)
  máy tích hợp chuyên dụng
  ASIC (application-specific integrated circuit)
  mạch tích hợp chuyên dụng
  ASIC (application-specific integrated circuit)
  mạng tích hợp chuyên dụng
  Berkeley Integrated Audio Software (BIAS)
  Phần mềm âm thanh tích hợp Berkeley
  bipolar integrated circuit
  mạch tích hợp lưỡng cực
  bipolar integrated technology
  công nghệ tích hợp lưỡng cực
  Broadband integrated Distributed Star (BIDS)
  mạng tích hợp băng rộng phân bố hình sao
  Broadband Integrated Services Digital Network
  mạng số dịch vụ tích hợp dải rộng
  Broadband Integrated Structure (BIA)
  cấu trúc tích hợp ứng dụng
  C-Band Integrated Radar Imaging System (C-IRIS)
  Hệ thống tạo ảnh ra đa tích hợp băng C
  CIM (ComputerIntegrated Manufacturing)
  sản xuất tích hợp máy tính
  compatible integrated circuit
  mạch tích hợp tương thích
  Computer Integrated Business (CIB)
  kinh doanh tích hợp máy tính
  Computer Integrated Office (CIO)
  tông đài tich hợp máy tính
  computer-integrated manufacturing
  sự sản xuất tích hợp máy tính
  digital integrated circuit
  mạch tích hợp digital
  digital integrated circuit
  mạch tích hợp số
  Digital Integrated Mobile Radio System (DIMRS)
  hệ thống thông tin vô tuyến di động tích hợp số
  electronic integrated circuit
  mạch tích hợp điện tử
  Electronic Transactions Integrated Services (ETIS)
  các dịch vụ giao dịch tích hợp điện tử
  film integrated circuit
  mạch tích hợp mỏng
  high-density integrated circuit
  mạch tích hợp mật độ cao
  hybrid integrated circuit
  mạch tích hợp lai
  IAP (IntegratedArray Processor)
  bộ xử lý mảng tích hợp (IAP)
  IC (integratedcircuit)
  mạch tích hợp
  ICA (integratedCommunication Adapter)
  bộ điều hợp truyền thông tích hợp
  ICA (integratedCommunication Adapter)
  bộ tương thích truyền thông tích hợp
  ICC (integratedcommunication controller)
  bộ điều khiển truyền thông tích hợp
  IDC (IntegratedDisk Controller)
  bộ điều khiển đĩa tích hợp-IDC
  IDE (integrateddevelopment environment)
  môi trường phát triển tích hợp
  IDE (integrateddevice electronics)
  điện tử học thiết bị tích hợp
  iDEN is Motorola's integrated Digital Enhanced Network (IDEN)
  iDEN - Mạng số tích hợp nâng cao của Motorola
  IDMS (integrateddata management system)
  hệ thống quản lý dữ liệu tích hợp
  IDN (integrateddigital network)
  mạng kỹ thuật số tích hợp
  IDP (integrateddata processing)
  sự xử lý dữ liệu tích hợp
  IDS (integrateddata store)
  sự lưu trữ dữ liệu tích hợp
  IDSS (integrateddecision support system)
  hệ thống tích hợp hỗ trợ quyết định
  IHS (integratedhome system)
  hệ thống tích hợp gốc
  IIL (integratedinjection logic)
  mạch logic phun tích hợp
  IIT (integratedinformation technology)
  công nghệ thông tin tích hợp
  IMIS (integratedmanagement information system)
  hệ thống thông tin quản trị tích hợp
  integrated access
  sự truy nhập tích hợp
  integrated adapter
  bộ điều hợp tích hợp
  Integrated Analogue Network (IAN)
  mạng tương tự tích hợp
  integrated application
  ứng dụng tích hợp
  integrated audio circuit
  mạch âm thanh được tích hợp
  integrated bipolar transistor
  tranzito lưỡng cực tích hợp
  integrated board band communication network
  mạng truyền thông tích hợp bảng
  Integrated Broadband Communication Network (IBCN)
  mạng thông tin băng rộng tích hợp
  Integrated Business Network (IBN)
  mạng doanh nghiệp tích hợp
  Integrated Call Centre (ICC)
  trung tâm gọi tích hợp
  Integrated Channel Processor (ICP)
  bộ xử lý kênh tích hợp
  Integrated Circuit (IC)
  mạch tích hợp
  Integrated Circuit (IC)
  vi mạch, mạch tích hợp
  integrated circuit amplifier
  bộ khuếch đại mạch tích hợp
  integrated circuit chip
  vi mạch tích hợp
  integrated circuit mask
  mạng che mạch tích hợp
  integrated circuit memory
  bộ nhớ tích hợp
  integrated circuit package
  tổ hợp mạch tích hợp
  Integrated Communication Adapter (lCA)
  bộ điều hợp truyền thông tích hợp
  Integrated Communication Adapter (lCA)
  bộ thích ứng truyền thông tích hợp
  integrated communication controller (lCC)
  bộ điều khiển truyền thông tích hợp
  integrated communication system
  hệ thống truyền thông tích hợp
  integrated component
  linh kiện tích hợp
  integrated component
  thành phần tích hợp
  integrated computing
  sự tính toán tích hợp
  integrated data
  dữ liệu tích hợp
  Integrated Data Acquisition System (IDAS)
  hệ thống thu nhận dữ liệu tích hợp
  integrated data dictionary
  từ điển dữ liệu tích hợp
  integrated data management system (IDMS)
  hệ thống quản trị dữ liệu tích hợp
  integrated data processing (IDP)
  sự xử lý dữ liệu tích hợp
  integrated data store (IDS)
  sự lưu giữ dữ liệu tích hợp
  integrated data system
  hệ dữ liệu tích hợp
  integrated decision support system (IDSS)
  hệ thống tích hợp hỗ trợ quyết định
  Integrated Development and Debugging Environment (IDDE)
  môi trường gỡ rối và phát triển tích hợp
  integrated development environment (IDE)
  môi trường phát triển tích hợp
  integrated device
  linh kiện tích hợp
  integrated device
  thiết bị tích hợp
  integrated digital access (IDA)
  truy nhập số tích hợp
  integrated digital exchange
  tổng đài số tích hợp
  integrated digital network
  mạng số tích hợp
  integrated digital network (IDN)
  mạng kỹ thuật số tích hợp
  Integrated Digital Network (IDN)
  mạng số tích hợp
  Integrated Digital Network Exchange (IDNX)
  tổng đài của mạng số tích hợp
  integrated Direct Ignition (IDI) system
  hệ thống đánh lửa trực tiếp tích hợp
  integrated disk
  đĩa tích hợp
  integrated electronic component
  linh kiện điện tử tích hợp
  integrated electronic system
  hệ thống điện tử tích hợp
  integrated emulator
  bộ mô phỏng tích hợp
  integrated file adapter
  bộ điều hợp tệp tích hợp
  integrated filter
  bộ lọc tích hợp
  Integrated Forecasting Management System (INFORMS)
  hệ thống quản lý dự báo tích hợp
  integrated function
  chức năng tích hợp
  integrated gate bipolar transistor (IGBT)
  tranzito lưỡng cực cổng tích hợp
  Integrated Graphics Array (IGA)
  mảng đồ họa tích hợp
  integrated home system (IHS)
  hệ gia đình tích hợp
  integrated home system (IHS)
  hệ thống tích hợp gốc
  integrated hybrid component
  linh kiện lai tích hợp
  integrated hybrid resistor
  điện trở lai tích hợp
  integrated information
  thông tin tích hợp
  integrated information system
  hệ thống thông tin tích hợp
  integrated information system
  hệ thống tích hợp thông tin
  integrated information technology (IIT)
  công nghệ thông tin tích hợp
  integrated injection logic (IIL)
  lôgic phun tích hợp
  integrated injection logic (IIL)
  mạch logic phun tích hợp
  Integrated Language Environment (ILE)
  môi trường ngôn ngữ tích hợp
  Integrated Line Terminating Unit (ILTU)
  khối kết cuối đường dây tích hợp
  integrated logic
  mạch logic tích hợp
  integrated logic circuit
  mạch logic tích hợp
  integrated logic gate
  cửa lôgic tích hợp
  integrated management information system (IMIS)
  hệ thống thông tin quản trị tích hợp
  integrated microcircuit
  vi mạch tích hợp
  integrated modem
  môđem tích hợp
  integrated MOS transistor
  tranzito MOS tích hợp
  integrated network
  mạng tích hợp
  Integrated Network Access (INA)
  truy nhập mạng tích hợp
  Integrated network Access Arrangement (INAA)
  sự sắp xếp truy nhập mạng tích hợp
  Integrated Network Communication Architecture (INCA)
  kiến trúc truyền thông mạng tích hợp
  Integrated Network Management (INM)
  quản lý mạng tích hợp
  Integrated Network Management System (INMS)
  hệ thống quản lý mạng tích hợp
  Integrated Network Server (INS)
  server mạng tích hợp
  integrated office
  văn phòng tích hợp
  integrated office system
  hệ (thống) văn phòng tích hợp
  integrated open hypermedia (IOH)
  siêu môi trường mở tích hợp
  integrated optical circuit
  mạch tích hợp quang
  Integrated Optical Circuit (IOC)
  mạch quang tích hợp
  integrated optical circuit (IOC)
  mạch quang tích hợp (IOC)
  integrated optical device
  thiết bị quang tích hợp
  integrated optical switch
  bộ chuyển mạch quang tích hợp
  integrated optical switching matrix
  ma trận chuyển mạch quang tích hợp
  integrated optics
  quang (học) tích hợp
  integrated optics
  quang học tích hợp
  integrated optoelectronic circuit
  mạch quang điện tử tích hợp
  integrated program
  chương trình tích hợp
  Integrated Project Support Environment (IPSE)
  môi trường hỗ trợ dự án tích hợp
  integrated protective circuits (IPC)
  các mạch bảo vệ tích hợp
  Integrated Protocol Reference Model (IPRM)
  mô hình chuyển giao thức tích hợp
  Integrated Radio Frequency Unit (IRFU)
  khối tần số vô tuyến tích hợp
  integrated RAM
  RAM tích hợp
  Integrated Reference System (INREFS)
  hệ thống chuẩn tích hợp
  integrated routing
  sự tìm đường tích hợp
  integrated semiconductor
  chất bán dẫn tích hợp
  integrated service digital network
  mạng số dịch vụ tích hợp
  integrated service digital network (ISDN)
  mạng số điện tử tích hợp
  Integrated Service Digital Network (ISDN)
  mạng số với dịch vụ tích hợp
  Integrated Service Unit (ISU)
  khối dịch vụ tích hợp
  Integrated Services (INTSERVE)
  các dịch vụ tích hợp
  integrated services digital network
  mạng số dịch vụ tích hợp
  Integrated Services Digital Network (ISDN)
  mạng dịch vụ số tích hợp (ISDN)
  Integrated Services Digital Network (ISDN)
  mạng dịch vụ tích hợp số
  integrated services network
  mạng lưới tích hợp dịch vụ
  integrated simulator
  bộ mô phỏng tích hợp
  integrated software
  phần mềm tích hợp
  integrated software engineering environment (ISEE)
  môi trường kỹ thuật phần mềm tích hợp
  integrated spectrum
  hàm phổ tích hợp
  integrated storage control (ISC)
  sự điều khiển bộ nhớ tích hợp
  Integrated Storage Element (ISE)
  phần tử nhớ tích hợp
  Integrated Switching System (ISS)
  hệ thống chuyển mạch tích hợp
  integrated system
  hệ dữ liệu tích hợp
  integrated system
  hệ thống tích hợp
  integrated system
  hệ tích hợp
  Integrated Systems (ISPBX)
  các hệ thống tích hợp
  Integrated Systems Architecture (ISA)
  kiến trúc hệ thống tích hợp
  Integrated Telephony Cable Modem (ITCM)
  môđem cáp điện thoại tích hợp (VoIP)
  Integrated Test Area (ITA)
  vùng đo thử tích hợp
  integrated thermionic circuit
  mạch nhiệt điện tử tích hợp
  integrated tracking system
  hệ thống theo dõi tích hợp
  Integrated Voice and Data (IVD)
  thoại và dữ liệu tích hợp
  Integrated Voice and Data LAN (IVDLAN)
  Mạng LAN tích hợp thoại và dữ liệu
  Integrated Voice and Data Terminal (IVDT)
  đầu cuối thoại và dữ liệu tích hợp
  Integrated Voice Application (IVA)
  ứng dụng thoại tích hợp
  Integrated Voice Protocol (IVP)
  giao thức thoại tích hợp
  Integrated Voice Protocol and Commands (IVPC)
  giao thức thoại tích hợp và các lệnh
  integrated word processing equipment
  thiêt bị xử lý từ tích hợp
  integrated-circuit capacitor
  tụ mạch tích hợp
  integrated-circuit connection
  sự nối mạch tích hợp
  integrated-circuit element
  phần tử mạch tích hợp
  integrated-circuit fabrication
  chế tạo mạch tích hợp
  integrated-circuit memory
  bộ nhớ mạch tích hợp
  integrated-circuit package
  bộ mạch tích hợp
  integrated-circuit package
  gói mạch tích hợp
  integrated-circuit substrate
  đế mạch tích hợp
  integrated-circuit wafer
  lát mạch tích hợp
  Integrated/Intelligent Call Management (ICM)
  quản lý cuộc gọi tích hợp/thông minh
  IOC (integratedoptical circuit)
  mạch quang tích hợp
  IOH (integratedopen hypermedia)
  siêu môi trường mở tích hợp
  IPC (integratedprotective circuits)
  các mạch bảo vệ tích hợp
  ISA (IntegratedSystems Architecture)
  kiến trúc hệ thống tích hợp
  ISC (integratedstorage control)
  sự điều khiển bộ nhớ tích hợp
  ISDN (IntegratedService Digital Network)
  mạng số với dịch vụ tích hợp
  ISDN (IntegratedServices Digital Network)
  Mạng Dịch Vụ Số Tích Hợp
  ISDN (integratedservices digital network)
  mạng số các dịch vụ tích hợp
  ISEE (integratedsoftware engineering environment)
  môi trường kỹ thuật phần mềm tích hợp
  large scale integrated circuit
  mạch tích hợp cỡ lớn
  large scale integrated memory
  bộ nhớ tích hợp cỡ lớn
  linear integrated circuit
  mạch tích hợp tuyến tính
  linear-integrated circuit
  mạch tích hợp tuyến tính
  LISA (LocalIntegrated Software Architecture)
  kiến trúc phần mềm tích hợp cục bộ
  local integrated software architecture (LISA)
  kiến trúc phần mềm tích hợp cục bộ
  logic-integrated circuit
  mạch tích hợp logic
  LSI circuit (large-scale integrated circuit)
  mạch tích hợp cỡ lớn
  magnetic integrated circuit
  mạch tích hợp từ
  management integrated system
  hệ thống tích hợp quản lý
  memory integrated circuit
  mạch tích hợp bộ nhớ
  metal gate CMOS integrated circuit
  mạch tích hợp CMOS cửa kim loại
  metal oxide semiconductor integrated circuit
  mạch tích hợp bán dẫn oxit kim loại
  MIC (microwaveintegrated circuit)
  mạch tích hợp vi ba
  Microwave Hybrid Integrated Circuit (MHIC)
  mạch tích hợp lai của vi ba
  microwave integrated circuit (MIC)
  mạch tích hợp vi ba
  microwave integrated circuit-MIC
  mạch tích hợp vi ba
  monolithic integrated circuit
  mạch tích hợp đơn khối
  monolithic integrated circuit
  mạng tích hợp đơn khối
  monolithic integrated optical circuit
  mạch tích hợp quang đơn phiến
  monolithic microwave integrated circuit
  mạng tích hợp viba đơn khối
  Monolithic Microwave Integrated Circuit (MMIC)
  mạch tích hợp đơn tinh thể cho vi ba
  n-channel integrated MOS transistor
  tranzito MOS tích hợp kênh n
  NMOS integrated circuit
  mạch tích hợp NMOS
  OELC (optoelectronicintegrated circuit)
  mạng tích hợp tích điện
  optical integrated circuit
  mạch tích hợp quang
  optical integrated circuit
  mạch quang tích hợp
  opto electronic integrated circuit (OEIC)
  mạng tích hợp quang điện tử
  Opto-Electronic Integrated Circuit (OEIC)
  mạng tích hợp quang -điện
  P-channel integrated FET
  FET tích hợp kênh P
  P-channel integrated FET
  tranzito trường tích hợp kênh P
  Photonic Integrated Circuit (PIC)
  mạch tích hợp photon
  PIN-PET integrated receiver
  máy thu tích hợp PIN-PET
  planar integrated circuit
  mạch tích hợp plana
  Private Integrated Network Exchange (PINX)
  tổng đài mạng các dịch vụ tích hợp dùng riêng
  Private Integrated Services Network (PISN)
  mạng các dịch vụ tích hợp dùng riêng
  Program Integrated Information (PII)
  thông tin tích hợp chương trình
  Remote Integrated Services Line Unit (RISLU)
  khối đường dây của các dịch vụ tích hợp đầu xa
  semiconductor integrated circuit
  mạch tích hợp bán dẫn
  silicon integrated circuit
  mạch tích hợp silic lưỡng cực
  Simulation Programme with Integrated Circuit Emphasis (SPICE)
  chương trình mô phỏng với tầm quan trọng đặc biệt của các mạng tích hợp
  Small-Outline Integrated Circuit (SMD) (SOLC)
  Mạch tích hợp quy mô nhỏ (SMD)
  socket for integrated circuit
  ổ cắm mạch tích hợp
  software IC (softwareintegrated circuit)
  mạch tích hợp phần mềm
  software integrated circuit (softwareIC)
  mạch tích hợp phần mềm
  special-purpose linear integrated circuit (SPLIC)
  mạch tích hợp tuyến tính chuyên dụng
  SPLIC (special-purpose linear integrated circuit)
  mạch tích hợp tuyến tính chuyên dụng
  Subscriber Line Integrated circuit (SLIC)
  mạch tích hợp đường dây thuê bao
  super-large-scale integrated circuit
  mạch tích hợp cỡ siêu lớn
  thick layer integrated circuit
  mạch tích hợp màng dày
  thin-film integrated circuit
  mạch tích hợp màng mỏng
  three-dimensional integrated circuit
  mạch tích hợp ba chiều
  unipolar integrated circuit
  mạch tích hợp đơn cực
  very-high-performance integrated circuit (VHPIC)
  mạch tích hợp hiệu suất rất cao
  very-high-speed integrated circuit (VHSIC)
  mạng tích hợp tốc độ rất cao
  very-large-scale integrated circuit (VLSIC)
  mạch tích hợp cỡ rất lớn
  VHPIC (veryhigh performance integrated circuit)
  mạch tích hợp hiệu suất rất cao
  VHSIC (veryhigh speed integrated circuit)
  mạch tích hợp tốc độ rất cao
  VLSIC (very-large-scale integrated circuit)
  mạch tích hợp cỡ rất lớn
  Widely Integrated Distributed Environment (WIDE)
  môi trường phân bố tích hợp rộng
  tổ hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X