• /dis'bə:smənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dốc túi, sự dốc hầu bao, sự chi tiêu

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Giải ngân
  Payment or withdrawal of funds for an expenditure under a project
  Là việc thanh toán hoặc rút tiền cho một khoản chi phí thuộc dự án


  Kinh tế

  chi thanh toán
  chi trả
  giải ngân
  capital pledged for disbursement
  vốn đã cam kết giải ngân
  disbursement process
  tiến trình giải ngân
  disbursement ratio
  tỉ lệ giải ngân
  sự chi ra
  trả tiền
  disbursement of payrolls
  sự chi trả tiền lương
  disbursement voucher
  biên nhận trả tiền
  phasing of disbursement
  phân giai đoạn trả tiền
  xuất quỹ
  disbursement voucher
  chứng từ xuất quỹ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  deposit , hoard , savings

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X