• /dɪˈspoʊzəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sắp đặt, sự sắp xếp, sự bố trí, cách sắp xếp, cách bố trí
  Sự vứt bỏ đi, sự bán tống đi
  Máy nghiền rác
  Sự bán, sự chuyển nhượng, sự nhượng lại
  for disposal
  để bán
  disposal of property
  sự chuyển nhượng tài sản
  Sự tuỳ ý sử dụng
  at one's disposal
  tuỳ ý sử dụng
  to place something at someone's disposal
  để cái gì cho ai tuỳ ý sử dụng
  to have entire disposal of something
  có toàn quyền sử dụng cái gì
  I am at your disposal
  ngài có thể tuỳ ý sử dụng tôi được, tôi sẵn sàng phục vụ ngài

  Cơ khí & công trình

  sự thải

  Toán & tin

  sự xếp đặt; sự khử; sự loại

  Kỹ thuật chung

  sự bố trí
  sự khử
  sự loại
  sewage disposal
  sự loại bỏ nước thải
  sewage water disposal
  sự loại bỏ nước thải
  underground wastewater disposal
  sự loại bỏ nước thải ngầm (xuống lớp nền)
  waste disposal
  sự loại bỏ rác thải
  wastewater disposal
  sự loại bỏ nước thải
  sự loại bỏ
  sewage disposal
  sự loại bỏ nước thải
  sewage water disposal
  sự loại bỏ nước thải
  underground wastewater disposal
  sự loại bỏ nước thải ngầm (xuống lớp nền)
  waste disposal
  sự loại bỏ rác thải
  wastewater disposal
  sự loại bỏ nước thải
  sự tiêu hủy
  garbage disposal
  sự tiêu hủy chất thải
  garbage disposal
  sự tiêu hủy rác
  refuse disposal
  sự tiêu hủy rác
  sự xắp xếp
  sự xếp đặt

  Kinh tế

  bán
  bán tống đi
  bố trí
  chuyển nhượng
  nhượng lại
  sự bán đi
  sự sắp đặt
  sự vứt bỏ đi
  thanh lý
  assets disposal account
  tài khoản thanh lý tài sản
  disposal costs
  phí tổn thanh lý
  tùy ý sử dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X