• /ɪkˈspɛns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiêu; phí tổn
  ( số nhiều) phụ phí, công tác phí

  Cấu trúc từ

  at the expense of one's life
  trả giá bằng sinh mệnh của mình
  at the expense of somebody
  do ai trả tiền phí tổn
  (nghĩa bóng) không có lợi cho ai; làm cho ai mất uy tín
  to get rich at somebody's expense
  làm giàu bằng mồ hôi nước mắt của ai
  to laugh at somebody's expense
  cười ai
  to live at someone's expense
  ăn bám vào ai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) tiêu dùng, sử dụng, tiền phí tổn
  at the same expense
  cùng giá


  Kỹ thuật chung

  chi phí
  chi phí chung
  phí tổn
  sử dụng
  initial expense
  chi phi sử dụng
  tiêu thụ

  Kinh tế

  chi phí
  chi tiêu
  expense account
  bản kê khai chi tiêu
  expense account
  bảng kê khai chi tiêu
  expense account
  tài khoản chi tiêu
  expense budget
  ngân sách chi tiêu
  expense constant
  số chi tiêu thường xuyên
  expense constant
  sổ chi tiêu thường xuyên
  expense cost
  phí tổn chi tiêu
  expense preference
  sự ưu tiên chi tiêu
  expense preference
  sự ưu tiên chi tiêu (trong công việc quản lý xí nghiệp)
  expense preference
  ưu tiên chỉ tiêu
  expense statement
  bảng báo cáo chi tiêu
  general expense
  chi tiêu thường ngày
  miscellaneous expense
  chi tiêu vặt
  giá phải trả cho các thứ được mua
  phí dụng
  expense standards
  tiêu chuẩn định mức phí dụng
  phí tổn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X