• /'hʌntiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi săn
  Sự lùng sục, sự tìm kiếm
  Sự lùng săn (lùng sục một vùng để săn)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự săn tìm

  Điện

  sự lắc lư

  Giải thích VN: Hiện tượng không ổn định do dao động của một hệ thống tự động điều khiển hay điều chỉnh quanh một vị trí hay trị sô nào đó, ví dụ sự tăng giảm tốc độ xung quanh trị số cho trước của một động cơ tự động điều tốc.

  sự lắc pha

  Điện tử & viễn thông

  sự tìm chọn

  Kỹ thuật chung

  sự dao động
  sự lên xuống
  sự nhảy
  sự thăng giáng
  sự tìm kiếm

  Giải thích EN: The tendency of a mechanical or electrical system to oscillate about its normal position, frequency, or speed due to imperfections in the governing device or inherent instabilities in the system.

  Giải thích VN: Xu huớng của hệ thống máy hoặc hệ thống để dao động tại vị trí thông thường của nó, tần số, hoặc tốc độ do sự không hoàn chỉnh trong cách quản lý hoặc sự không ổn định cố hữu trong hệ thống.

  extension hunting
  sự tìm kiếm mở rộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X