• /in´hiərənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vốn có, cố hữu
  inherent attributes
  thuộc tính cố hữu
  Vốn thuộc về, vốn gắn liền với

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sẵn có không tách được; không bỏ được

  Điện lạnh

  tự tại

  Kỹ thuật chung

  bản thân
  ở trong
  riêng
  inherent delay
  độ trễ riêng
  inherent distortion
  độ méo riêng
  inherent frequency
  tần số riêng
  inherent stability
  độ ổn định riêng
  inherent stability
  sự ổn định riêng
  inherent stability
  tính ổn định riêng
  sẵn có
  vốn có

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X