• /ɪnˈflæməbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ cháy
  Dễ bị khích động

  Danh từ

  Chất dễ cháy

  Kỹ thuật chung

  dễ bắt lửa
  dễ bốc cháy
  dễ cháy
  care of inflammable stores
  sự trông nom các kho dễ cháy
  inflammable goods
  hàng hóa dễ cháy
  inflammable material
  vật liệu dễ cháy
  inflammable medium
  môi trường dễ cháy
  inflammable refrigerant
  môi chất lạnh dễ cháy
  inflammable solvent
  dung môi dễ cháy
  nhạy lửa

  Kinh tế

  dễ cháy
  inflammable cargo
  hàng dễ cháy
  sự phát hỏa

  Địa chất

  cháy được, dễ cháy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X