• /ri'fridʤərənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm lạnh, để đông lạnh

  Danh từ

  Chất làm lạnh, chất để đông lạnh ( cácbon điôxit lỏng)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  môi chất làm lạnh
  môi chất lạnh
  alternative refrigerant
  môi chất lạnh thay thế
  anaesthetic refrigerant
  môi chất lạnh gây mê
  atomized liquid refrigerant
  môi chất lạnh lỏng phun sương
  azeotropic refrigerant
  hỗn hợp môi chất lạnh đồng sôi
  boiling refrigerant
  môi chất lạnh sôi
  bromide refrigerant
  môi chất lạnh bromua
  bromide refrigerant
  mối chất lạnh bromua
  brominated refrigerant
  môi chất lạnh bromua
  brominated [bromine] refrigerant
  môi chất lạnh bromua
  bromine refrigerant
  môi chất lạnh bromua
  bypassed refrigerant
  môi chất lạnh qua bypas
  C.F Electro (refrigerant)
  môi chất lạnh C.F Electro
  chlorinated refrigerant
  môi chất lạnh có clo
  circulated refrigerant
  môi chất lạnh tuần hoàn
  circulating refrigerant stream
  dòng môi chất lạnh tuần hoàn
  circulation rate of refrigerant
  tỷ số môi chất lạnh tuần hoàn
  cold refrigerant
  môi chất lạnh (lạnh)
  cold refrigerant gas
  hơi lạnh của môi chất lạnh
  combined refrigerant
  môi chất lạnh cháy được
  combustible refrigerant
  môi chất lạnh cháy được
  commercial refrigerant
  môi chất lạnh thương mại
  compressed refrigerant conduit
  ống đẩy (môi chất lạnh)
  compressed refrigerant conduit
  ống đẩy môi chất lạnh
  condensed refrigerant
  môi chất lạnh ngưng
  condensing refrigerant
  môi chất lạnh ngưng
  cryogenic refrigerant
  môi chất lạnh cryo
  entrained liquid refrigerant
  môi chất lạnh bị cuốn theo
  entrained liquid refrigerant
  môi chất lạnh cuốn theo
  ethane-series refrigerant
  môi chất lạnh dãy etan
  evaporated refrigerant
  môi chất lạnh bay hơi
  evaporating refrigerant
  môi chất lạnh bay hơi
  excess refrigerant
  dư thừa môi chất lạnh
  excess refrigerant
  môi chất lạnh thừa
  expanded refrigerant
  môi chất lạnh giãn nở
  expanded refrigerant
  môi chất lạnh tiết lưu
  expanded refrigerant gas
  hơi môi chất lạnh dãn nở
  expanded refrigerant gas
  hơi môi chất lạnh giãn nở
  expanded refrigerant gas
  hơi môi chất lạnh tiết lưu
  expendable refrigerant
  môi chất lạnh bị mất
  expendable refrigerant
  môi chất lạnh tổn thất
  explosive refrigerant
  môi chất lạnh dễ nổ
  flammable refrigerant
  môi chất lạnh dễ cháy
  fluid refrigerant line
  đường môi chất lạnh lỏng
  fluorinated hydrocarbon refrigerant
  môi chất lạnh hydrocacbon chứa flo
  fluorinated refrigerant
  môi chất lạnh chứa flo
  fluorocarbon refrigerant
  môi chất lạnh flocacbon
  fluorocarbon refrigerant
  môi chất lạnh flocarbon
  freon refrigerant
  môi chất lạnh freon
  gaseous refrigerant
  hơi môi chất lạnh
  gaseous refrigerant
  môi chất lạnh thể khí
  gaseous refrigerant conduit
  đường ống hơi môi chất lạnh
  gaseous refrigerant stream
  dòng môi chất lạnh thể khí
  gaseous refrigerant stream
  luồng hơi môi chất lạnh
  general purpose refrigerant
  môi chất lạnh vạn năng
  halo-fluoro refrigerant
  môi chất lạnh halogen
  halocarbon refrigerant
  môi chất lạnh halocacbon
  halocarbon refrigerant condenser
  dàn ngưng môi chất lạnh halocarbon
  halocarbon refrigerant condenser
  giàn ngưng môi chất lạnh halocacbon
  halogen refrigerant
  môi chất lạnh halogen
  halogenated hydrocarbon refrigerant
  môi chất lạnh hydrocacbon chứa halogen
  halogenated hydrocarbon [halofluor] refrigerant
  môi chất lạnh hydocarbon có chứa halogen
  harmless refrigerant
  môi chất lạnh an toàn
  harmless refrigerant
  môi chất lạnh vô hại
  hazardous refrigerant
  môi chất lạnh dễ nổ
  hazardous refrigerant
  môi chất lạnh nguy hiểm
  high-pressure refrigerant
  môi chất lạnh cao áp
  hot gas line (refrigerant)
  ống dẫn hơi nóng (môi chất lạnh)
  hot refrigerant gas
  hơi môi chất lạnh nóng
  hot refrigerant liquid
  môi chất lạnh lỏng nóng
  hydrocarbon refrigerant
  môi chất lạnh hydrocarbon
  hydrocarbon refrigerant
  môi chất lạnh hyđrocarbon
  idea refrigerant
  môi chất lạnh lý tưởng
  ideal refrigerant
  môi chất lạnh lý tưởng
  inflammable refrigerant
  môi chất lạnh dễ cháy
  initial refrigerant charge
  nạp môi chất lạnh lúc đầu
  inorganic refrigerant
  môi chất lạnh vô cơ
  light refrigerant
  môi chất lạnh nhẹ
  liquefied refrigerant
  môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant
  môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant accumulation
  sự tích môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant boiling
  sự sôi môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant conduit
  đường môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant consumption
  tiêu thụ môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant control
  điều chỉnh môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant feed
  cung cấp môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant feed
  sự cấp môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant flow
  dòng môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant injection
  phun môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant injection
  sự phun môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant intake
  nạp môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant intake
  sự nạp môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant line
  đường môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant mass
  khối lượng môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant mixture
  hỗn hợp môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant pipe
  đường môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant pump
  bơm môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant receiver
  bình gom môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant reservoir
  binh chứa môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant reservoir
  bình chứa môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant stream
  dòng môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant subcooling
  quá lạnh mối chất lạnh lỏng
  low-density refrigerant
  môi chất lạnh nhẹ
  methane series refrigerant
  môi chất lạnh seri mêtan
  mixed refrigerant
  hỗn hợp môi chất lạnh
  moisture-wet refrigerant
  môi chất lạnh chứa ẩm
  moisture-wet refrigerant
  môi chất lạnh chứa nước
  non-poisonous refrigerant
  môi chất lạnh không độc
  nontoxic refrigerant
  môi chất lạnh không độc
  odourless refrigerant
  môi chất lạnh không mùi
  oil-moisture-refrigerant relationship
  quan hệ dầu-ẩm-môi chất lạnh
  oil-refrigerant mixture
  hỗn hợp môi chất lạnh-dầu
  organic refrigerant
  môi chất lạnh hữu cơ
  poisonous refrigerant
  mối chất lạnh độc
  pressurized refrigerant circulation
  tuần hoàn môi chất lạnh nén
  primary refrigerant
  môi chất lạnh sơ cấp
  pure refrigerant
  môi chất lạnh tinh khiết
  refrigerant absorbing substance
  chất hấp thụ môi chất lạnh
  refrigerant absorption
  hấp thụ môi chất lạnh
  refrigerant addition
  bổ sung môi chất lạnh
  refrigerant batch
  lô môi chất lạnh
  refrigerant batch
  số lượng môi chất lạnh
  refrigerant bath
  bể môi chất lạnh
  refrigerant behaviour
  tính chất (của) môi chất lạnh
  refrigerant behaviour
  tính chất môi chất lạnh
  refrigerant bleed
  đường nhánh (dẫn) môi chất lạnh
  refrigerant boiling point curve
  đường cong điểm sôi (của) môi chất lạnh
  refrigerant boiling point curve
  đường cong điểm sôi môi chất lạnh
  refrigerant bypassing
  đường vòng môi chất lạnh
  refrigerant bypassing
  nhánh phụ môi chất lạnh
  refrigerant bypassing
  nhánh rẽ môi chất lạnh
  refrigerant calculation
  tính toán môi chất lạnh
  refrigerant calorimeter
  calorimet (của) môi chất lạnh
  refrigerant can
  chai môi chất lạnh
  refrigerant cavity
  buồng chứa môi chất lạnh
  refrigerant cavity
  hốc chứa môi chất lạnh
  refrigerant chamber
  bình chứa môi chất lạnh
  refrigerant chamber
  buồng chứa môi chất lạnh
  refrigerant characteristic
  đặc tính môi chất lạnh
  refrigerant charge
  lượng nạp môi chất lạnh
  refrigerant charge
  nạp môi chất lạnh
  refrigerant charge bottle
  chai môi chất lạnh
  refrigerant charging
  sự nạp môi chất lạnh
  refrigerant charging device
  bộ nạp môi chất lạnh
  refrigerant charging device
  dàn nạp môi chất lạnh
  refrigerant charging device
  thiết bị nạp môi chất lạnh
  refrigerant charging device (equipment)
  thiết bị (dàn, bộ) nạp môi chất lạnh
  refrigerant charging equipment
  bộ nạp môi chất lạnh
  refrigerant charging equipment
  dàn nạp môi chất lạnh
  refrigerant charging equipment
  thiết bị nạp môi chất lạnh
  refrigerant circulating pump
  bơm tuần hoàn môi chất lạnh
  refrigerant column
  cột lỏng môi chất lạnh
  refrigerant component
  thành phần môi chất lạnh
  refrigerant concentration
  nồng độ môi chất lạnh
  refrigerant condensate
  phần ngưng môi chất lạnh
  refrigerant condenser
  bình (dàn) ngưng môi chất lạnh
  refrigerant condenser
  bình ngưng môi chất lạnh
  refrigerant condenser
  dàn ngưng môi chất lạnh
  refrigerant condensing coil
  dàn ngưng môi chất lạnh
  refrigerant constituent
  thành phần môi chất lạnh
  refrigerant consumption
  tiêu thụ môi chất lạnh
  refrigerant container
  bồn chứa môi chất lạnh
  refrigerant contaminant
  tạp chất môi chất lạnh
  refrigerant contamination
  nhiễm bẩn môi chất lạnh
  refrigerant cryogen
  môi chất lạnh cryo
  refrigerant cycle
  chu trình môi chất lạnh
  refrigerant decomposition
  phân hủy môi chất lạnh
  refrigerant demand
  nhu cầu môi chất lạnh
  refrigerant density
  mật độ môi chất lạnh
  refrigerant desiccant
  vật liệu hút ẩm (sấy) môi chất lạnh
  refrigerant discharge
  nén môi chất lạnh
  refrigerant discharge
  đẩy môi chất lạnh
  refrigerant discharge pipe
  ống đẩy (xả) môi chất lạnh
  refrigerant discharge pipe
  ống đẩy môi chất lạnh
  refrigerant discharge pipe
  ống xả môi chất lạnh
  refrigerant distribution
  phân phối môi chất lạnh
  refrigerant drier
  bộ sấy môi chất lạnh
  refrigerant droplet
  giọt lỏng môi chất lạnh
  refrigerant enthalpy
  entanpy môi chất lạnh
  refrigerant enthalpy
  entapy môi chất lạnh
  refrigerant entrainment
  cuốn theo môi chất lạnh
  refrigerant entropy
  entropy môi chất lạnh
  refrigerant escape
  rò rỉ môi chất lạnh
  refrigerant evaporation
  bay hơi môi chất lạnh
  refrigerant evaporator
  dàn (bình) bay hơi môi chất lạnh
  refrigerant expander
  máy dãn nở môi chất lạnh (lỏng)
  refrigerant expander
  máy giãn nở môi chất lạnh (lỏng)
  refrigerant expansion
  giãn nở môi chất lạnh
  refrigerant feed
  cấp môi chất lạnh
  refrigerant feed
  sự cấp môi chất lạnh
  refrigerant feed pump
  bơm cấp môi chất lạnh
  refrigerant feed pump
  điều chỉnh cấp môi chất lạnh
  refrigerant film
  màng môi chất lạnh
  refrigerant flow
  dòng môi chất lạnh
  refrigerant flow control device
  bộ điều chỉnh môi chất lạnh
  refrigerant flow control device
  dụng cụ (bộ) điều chỉnh môi chất lạnh
  refrigerant flow control device
  dụng cụ điều chỉnh môi chất lạnh
  refrigerant flow rate
  lưu lượng môi chất lạnh
  refrigerant flow rate
  lưu lượng dòng môi chất lạnh
  refrigerant flow rate
  tốc độ dòng môi chất lạnh
  refrigerant flowmeter
  lưu lượng kế dòng môi chất lạnh (lỏng)
  refrigerant fluid
  môi chất lạnh lỏng
  refrigerant fluid flow
  dòng môi chất lạnh lỏng
  refrigerant freezing
  kết đông bằng môi chất lạnh (tiếp xúc trực tiếp)
  refrigerant gas
  hơi môi chất lạnh
  refrigerant gas pressure
  áp suất hơi môi chất lạnh
  refrigerant head
  áp suất môi chất lạnh
  refrigerant heat capacity
  nhiệt dung riêng môi chất lạnh
  refrigerant ingress
  lối vào môi chất lạnh
  refrigerant ingress (inlet)
  lối vào của môi chất lạnh
  refrigerant inlet
  đường vào môi chất lạnh
  refrigerant lack
  thiếu hụt môi chất lạnh
  refrigerant layer
  lớp lỏng môi chất lạnh
  refrigerant layer
  lớp môi chất lạnh lỏng
  refrigerant leak
  rì rỏ môi chất lạnh
  refrigerant leak (leakage)
  sự rò rỉ môi chất lạnh
  refrigerant leak detection
  kiểm tra rò môi chất lạnh
  refrigerant leak detector
  máy tìm rò môi chất lạnh
  refrigerant leak detector (gun)
  máy dò môi chất lạnh
  refrigerant leakage
  rò rỉ môi chất lạnh
  refrigerant level
  mức môi chất lạnh
  refrigerant level indicator
  mức lỏng kế môi chất lạnh
  refrigerant level indicator
  ống thủy môi chất lạnh
  refrigerant line
  đường ống môi chất lạnh
  refrigerant liquid
  môi chất lạnh lỏng
  refrigerant liquid flow
  dòng môi chất lạnh lỏng
  refrigerant liquid flow control
  khống chế dòng môi chất lạnh lỏng
  refrigerant liquid flow control
  điều chỉnh dòng môi chất lạnh lỏng
  refrigerant liquid flow control
  sự điều chỉnh (khống chế) dòng môi chất lạnh
  refrigerant liquid mixture
  hỗn hợp môi chất lạnh lỏng
  refrigerant liquid return
  hồi lỏng môi chất lạnh
  refrigerant liquid return
  dung môi chất lạnh lỏng trở về
  refrigerant liquid return
  sự hồi lỏng môi chất lạnh
  refrigerant liquid [fluid]
  môi chất lạnh lỏng
  refrigerant liquid [fluid] flow
  dòng môi chất lạnh lỏng
  refrigerant mass
  khối lượng môi chất lạnh
  refrigerant medium
  môi trường môi chất lạnh
  refrigerant migration
  di chuyển môi chất lạnh
  refrigerant mixture
  hỗn hợp môi chất lạnh
  refrigerant motion
  chuyển động môi chất lạnh
  refrigerant outlet
  lối ra môi chất lạnh
  refrigerant overcharge
  nạp thừa môi chất lạnh
  refrigerant overfeed
  cấp thừa môi chất lạnh
  refrigerant particle
  hạt bụi môi chất lạnh
  refrigerant particle
  phần tử môi chất lạnh
  refrigerant passage
  đường chảy qua của môi chất lạnh
  refrigerant path
  đường đi môi chất lạnh
  refrigerant pipe
  ống dẫn môi chất lạnh
  refrigerant piping
  ống dẫn môi chất lạnh
  refrigerant piping system
  hệ (thống) ống dẫn môi chất lạnh
  refrigerant pool
  bể môi chất lạnh (lỏng)
  refrigerant pressure
  áp suất môi chất lạnh
  refrigerant pressure drop
  giảm áp môi chất lạnh
  refrigerant pressure drop
  giáng áp môi chất lạnh
  refrigerant pressure drop
  sự giảm áp môi chất lạnh
  refrigerant pressure drop
  sự giáng áp môi chất lạnh
  refrigerant pressure reducer
  bộ giảm áp môi chất lạnh
  refrigerant pump
  bơm môi chất lạnh lỏng
  refrigerant quality
  chất lượng môi chất lạnh
  refrigerant quantity
  số lượng môi chất lạnh
  refrigerant quantity meter
  bộ đo lượng môi chất lạnh
  refrigerant requirements
  nhu cầu môi chất lạnh
  refrigerant reservoir
  bình chứa môi chất lạnh
  refrigerant return conduit
  đường hồi môi chất lạnh
  refrigerant shortage
  thiếu hụt môi chất lạnh
  refrigerant side
  phía môi chất lạnh
  refrigerant solution
  dung dịch môi chất lạnh
  refrigerant source
  nguồn môi chất lạnh
  refrigerant space
  khoang chứa môi chất lạnh
  refrigerant space
  thể tích môi chất lạnh
  refrigerant starving
  sự đói môi chất lạnh
  refrigerant starving
  sự thiếu môi chất lạnh
  refrigerant starving
  thiếu môi chất lạnh
  refrigerant storage cylinder
  chai bảo quản môi chất lạnh
  refrigerant storage tank
  bình bảo quản môi chất lạnh
  refrigerant storage tank
  bình chứa (bảo quản) môi chất lạnh
  refrigerant storage tank
  bình chứa môi chất lạnh
  refrigerant store
  bình chứa môi chất lạnh
  refrigerant stream
  dòng môi chất lạnh
  refrigerant suction
  hút môi chất lạnh
  refrigerant suction
  sự hút môi chất lạnh
  refrigerant sump
  hố lắng môi chất lạnh
  refrigerant sump
  đáy chứa môi chất lạnh
  refrigerant sump
  đáy dưới môi chất lạnh
  refrigerant superheat
  quá nhiệt môi chất lạnh
  refrigerant supply
  cung cấp môi chất lạnh
  refrigerant supply device
  thiết bị cung cấp (nạp) môi chất lạnh
  refrigerant supply device
  thiết bị nạp môi chất lạnh
  refrigerant supply method
  phương pháp cung cấp (nạp) môi chất lạnh
  refrigerant supply method
  phương pháp nạp môi chất lạnh
  refrigerant supply pump
  bơm cung cấp môi chất lạnh
  refrigerant surface
  bề mặt môi chất lạnh
  refrigerant system receiver
  bình chứa môi chất lạnh
  refrigerant system receiver
  bình gom môi chất lạnh
  refrigerant temperature
  nhiệt độ môi chất lạnh
  refrigerant thermostat
  rơle nhiệt độ (của) môi chất lạnh
  refrigerant toxicity
  độ (tính) độc hại của môi chất lạnh
  refrigerant toxicity
  độc tính môi chất lạnh
  refrigerant translating device
  thiết bị cấp môi chất lạnh
  refrigerant translating device
  thiết bị nạp môi chất lạnh
  refrigerant translating mechanism
  thiết bị cấp môi chất lạnh
  refrigerant translating mechanism
  thiết bị nạp môi chất lạnh
  refrigerant tray
  khay môi chất lạnh
  refrigerant tube
  ống môi chất lạnh
  refrigerant tubing
  ống dẫn môi chất lạnh
  refrigerant valve
  van môi chất lạnh
  refrigerant vapour
  hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour condensation
  ngưng tụ hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour cooling
  làm lạnh hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour generation
  sự sinh hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour pressure
  áp suất hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour supply
  cung cấp hơi môi chất lạnh
  refrigerant vapour supply
  đưa hơi môi chất lạnh vào
  refrigerant vapour temperature
  nhiệt độ hơi môi chất lạnh
  refrigerant velocity
  tốc độ môi chất lạnh
  refrigerant volume
  thể tích môi chất lạnh
  refrigerant weight
  trọng lượng môi chất lạnh
  refrigerant withdrawn refrigerant
  môi chất lạnh bị loại bỏ
  refrigerant withdrawn refrigerant
  môi chất lạnh thu hồi
  refrigerant zone
  vùng môi chất lạnh
  refrigerant [refrigerating fluid] pump
  bơm môi chất lạnh lỏng
  refrigerant-oil mixture
  hỗn hợp môi chất lạnh-dầu
  refrigerant-oil relationship
  quan hệ môi chất lạnh-dầu
  refrigerant-oil relationship
  tỷ lệ môi chất lạnh-dầu
  refrigerant-oil solution
  dung dịch môi chất lạnh-dầu
  refrigerant-rich phase
  đậm đặc môi chất lạnh
  refrigerant-rich phase
  pha giàu môi chất lạnh
  refrigerant-side heat transfer
  truyền nhiệt phía môi chất lạnh
  resistance to refrigerant
  độ bền (độ trơ) đối với môi chất lạnh
  return refrigerant
  môi chất lạnh hồi
  return refrigerant
  môi chất lạnh hồi lưu
  safe refrigerant
  môi chất lạnh an toàn
  saturated refrigerant
  môi chất lạnh bão hòa
  saturated refrigerant vapour
  hơi môi chất lạnh bão hòa
  secondary refrigerant
  môi chất lạnh thứ cấp
  semihermetic refrigerant pump
  bơm môi chất lạnh nửa kín
  single-component refrigerant
  môi chất lạnh đơn chất
  solenoid refrigerant control
  van điện từ môi chất lạnh
  stable refrigerant
  môi chất lạnh bền vững
  stable refrigerant
  môi chất lạnh ổn định
  stable refrigerant
  môi chất lạnh ổn định (bền vững)
  stagnant refrigerant
  môi chất lạnh đình trệ
  stagnant refrigerant
  môi chất lạnh đình trệ (không chuyển động)
  subcooled refrigerant
  môi chất lạnh quá lạnh
  suction refrigerant line
  đường ống hút môi chất lạnh
  suction refrigerant line (pipe)
  đường ống hút môi chất lạnh
  suction refrigerant pipe
  đường ống hút môi chất lạnh
  superheated refrigerant
  môi chất lạnh quá nhiệt
  throttled refrigerant
  môi chất lạnh giãn nở
  throttled refrigerant
  môi chất lạnh tiết lưu
  total loss refrigerant
  tổn thất môi chất lạnh tổng
  total loss refrigerant system
  hệ (thống) lạnh với tổn thất môi chất lạnh tổng
  total refrigerant charge
  tổng lượng môi chất lạnh nạp
  toxic refrigerant
  môi chất lạnh độc hại
  ultralow-temperature refrigerant
  môi chất lạnh siêu lạnh
  vaporizing refrigerant
  môi chất lạnh bay hơi
  vaporizing refrigerant
  môi chất lạnh làm sôi
  vaporous refrigerant
  môi chất lạnh dạng hơi
  vaporous refrigerant circuit
  sơ đồ hơi môi chất lạnh
  vaporous refrigerant circulation system
  hệ (thống) tuần hoàn hơi môi chất lạnh
  vaporous refrigerant consumption
  tiêu thụ hơi môi chất lạnh
  vaporous refrigerant flow
  dòng (chảy) hơi môi chất lạnh
  vaporous refrigerant mass
  khối lượng hơi môi chất lạnh
  vapour refrigerant
  môi chất lạnh dạng hơi
  vapour refrigerant condensation
  ngưng tụ hơi môi chất lạnh
  vapour refrigerant feed
  cấp hơi môi chất lạnh
  vapour refrigerant feed
  đưa hơi môi chất lạnh vào
  vapour refrigerant feed
  sự cấp hơi môi chất lạnh
  vapour refrigerant flow rate
  lưu lượng dòng hơi môi chất lạnh
  vapour refrigerant flow rate
  tốc độ dòng hơi môi chất lạnh
  warm refrigerant gas
  ga môi chất lạnh nóng
  warm refrigerant gas
  gas môi chất lạnh nóng
  withdrawn refrigerant
  môi chất lạnh thu hồi
  x-refrigerant
  môi chất lạnh freon

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  freon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X