• /'vɔlətail/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ bay hơi, biến đổi nhanh thành hơi (về một chất lỏng)
  volatile substance
  chất dễ bay hơi
  Không kiên định, hay thay đổi; nhẹ dạ (người)
  a highly volatile personality
  một cá tính rất hay thay đổi
  Không ổn định, có thể thay đổi đột ngột (về các điều kiện buôn bán..)
  volatile stock-markets
  các thị trường chứng khoán không ổn định

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dễ bay hơi

  Cơ - Điện tử

  (adj) dễ bay hơi

  Toán & tin

  thay đổi được

  Kỹ thuật chung

  bay hơi
  chất bốc
  low-volatile
  ít chất bốc
  low/medium/high-volatile coal
  than chất bốc thấp/trung bình/cao
  khả biến
  Non Volatile RAM (NRAM)
  RAM không khả biến
  volatile attribute
  thuộc tính khả biến
  volatile memory
  bộ nhớ khả biến
  volatile register
  thanh ghi khả biến
  volatile storage
  bộ lưu trữ khả biến
  dễ bay hơi
  dễ thay đổi
  Ferro - Electric Non - Volatile RAM (FENVRAM)
  RAM điện tử - sắt từ không dễ thay đổi
  Non Volatile Memory/Non-Volatile Storage (NVM/NVS)
  bộ nhớ không dễ thay đổi

  Kinh tế

  bất ổn định
  dễ biến động nhanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X