• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  sự khởi tạo

  Kỹ thuật chung

  khởi động
  automated system initialization
  khởi động hệ thống tự động
  automated system initialization (ASI)
  sự khởi động hệ thống tự động
  direct access volume initialization
  khởi động tập trực truy
  field initialization
  khởi động trường
  field initialization
  sự khởi động trường
  initialization mode
  chế độ khởi động
  loop initialization
  khởi động vòng lặp
  NIP (nucleusinitialization program)
  chương trình khởi động
  NIP (nucleusinitialization program)
  chương trình khởi động nhân
  NLB (nodeinitialization block)
  khối khởi động nút
  node initialization block (NIB)
  khối khởi động nút
  nucleus initialization program (NIP)
  chương trình khởi động nhân
  nucleus initialization program (NIP)
  chương trình khởi động trung tâm
  system initialization
  khởi động hệ thống
  system initialization table (SIT)
  bảng khởi động hệ thống
  virtual disk initialization program
  chương trình khởi động đĩa ảo
  volume initialization
  khởi động tập
  khởi tạo
  initialization code
  mã khởi tạo
  initialization mode
  chế độ khởi tạo
  initialization section
  vùng khởi tạo
  initialization time
  thời gian khởi tạo
  Initialization Vector/Value (IV)
  vectơ/giá trị khởi tạo
  NIP (nucleusinitialization program)
  chương trình khởi tạo trung tâm
  Programme Initialization Parameters (PIP)
  các thông số khởi tạo chương trình
  Set initialization mode (HDLC)
  Phương thức thiết lập khởi tạo (HDLC)
  system initialization
  khởi tạo hệ thống
  variable initialization
  khởi tạo biến
  variable initialization
  khởi tạo biến số

  Cơ - Điện tử

  Sự thiết lập trạng thái ban đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X