• /´lætə/

  Thông dụng

  Tính từ, cấp .so sánh của .late

  Sau cùng, gần đây, mới đây
  in these latter days
  trong thời kỳ gần đây nhất, trong thời đại chúng ta
  Sau, thứ hai (đối lại với former)
  the latter half of the century
  nửa sau của thế kỷ

  Đại từ

  (the latter) cái sau; người sau (đối lại với former)
  of these two men, the former is dead, the latter is still alive
  trong hai người đó, người trước đã chết, người sau còn sống
  latter end
  sự chấm dứt, sự chết


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  earliest , former , preceding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X