• /´mæpiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản vẽ, bản đồ
  Sự sắp xếp, sự sắp đặt, sự vạch ra (chiến lược...)
  (toán học) phép ánh xạ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  vết ép

  Toán & tin

  ánh xạ
  mapping into
  ánh xạ vào;
  mapping onto
  ánh xạ lên
  mapping of a set into another
  ánh xạ một tập hợp này vào một tập hợp khác
  mapping of a set onto another
  ánh xạ một tập hợp này lên một tập hợp khác
  affine mapping
  ánh xạ afin
  analytic mapping
  ánh xạ giải tích
  bicontinuous mapping
  ánh xạ song liên tục
  chain mapping
  ánh xạ dây chuyền
  closed mapping
  ánh xạ đóng
  diferentiable mapping
  ánh xạ khả vi
  epimorphic mapping
  ánh xạ toàn hình
  equiareal mapping
  ánh xạ bảo toàn diện tích
  homomorphous mapping
  ánh xạ đồng cấu
  homotopic cjain mapping
  ánh xạ dây chuyền đồng luân
  identity mapping
  ánh xạ đồng nhất
  interior mapping
  (giải tích ) ánh xạ trong
  inverse mapping
  ánh xạ ngược
  isometric mapping
  ánh xạ đẳng cực
  isotonic mapping
  (đại số ) ánh xạ bảo toàn thứ tự
  light mapping
  (tôpô học ) ánh xạ thuần gián đoạn
  linear mapping
  ánh xạ tuyến tính
  meromorphic mapping
  (đại số ) ánh xạ phân hình
  monomorphic mapping
  (đại số ) ánh xạ đơn cấu
  monotone mapping
  (giải tích ) ánh xạ đơn điệu
  non-alternating mapping
  ánh xạ không thay phiên
  norm-preserving mapping
  (giải tích ) ánh xạ bảo toàn chuẩn
  one-to-one mapping
  ánh xạ [một - một, hai chiều]
  open mapping
  (giải tích ) ánh xạ mở
  perturbation mapping
  (giải tích ) ánh xạ lệch
  preclosed mapping
  ánh xạ tiền đóng
  pseudoconformal mapping
  ánh xạ giả bao giác
  quasi-conformal mapping
  ánh xạ tựa bảo giác
  quasi-open mapping
  (tôpô học ) ánh xạ tựa mở
  rational mapping
  (hình học )(đại số ) ánh xạ hữu tỷ
  sense-preserving mapping
  (giải tích ) ánh xạ bảo toàn chiều
  slit mapping
  ánh xạ lên miền có lát cắt trong

  Kỹ thuật chung

  bình đồ
  đường gân
  ánh xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X