• /aɪˈdɛntɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính đồng nhất; sự giống hệt
  a case of mistaken identity
  trường hợp nhầm lẫn hai người vì giống hệt
  Cá tính, đặc tính, nét để nhận biết, nét để nhận dạng, nét để nhận diện (của người nào, vật gì...)
  (toán học) đồng nhất thức

  Chuyên ngành

  Tâm lý

  căn tính

  Xây dựng

  tính đồng nhất

  Cơ - Điện tử

  Tính đồng nhất, đồng nhất thức

  Toán & tin

  đồng nhất thức
  polynomial identity
  đồng nhất thức đa thức
  trigonometrical identity
  đồng nhất thức lượng giác
  mã đồng nhất
  phép đồng nhất

  Giải thích VN: Là phép chồng xếp topo của một lớp đối tượng (đầu vào) với một lớp đối tượng vùng (được đồng nhất). Với mỗi đối tượng của lớp đầu vào, thực hiện phép giao với các đối tượng trong lớp được đồng nhất, tạo ra các đối tượng mới cùng kiểu đối tượng với lớp đầu vào. Ví dụ, một tuyến đường (kiểu đối tượng đường, lớp đầu vào) đi qua hai thành phố (lớp được đồng nhất) sẽ tách thành hai đối tượng đường, mỗi đối tượng có thuộc tính của tuyến đường đó và của thành phố mà nó đi qua. So sánh với intersect (giao) và union (hợp).

  Kỹ thuật chung

  đồng nhất
  identity element
  phần tử đồng nhất
  identity gate
  cổng đồng nhất
  identity gate
  cửa đồng nhất
  identity homomorphism
  đồng cấu đồng nhất
  identity link
  liên kết đồng nhất
  identity mapping
  ánh xạ đồng nhất
  identity morphism
  cấu xạ đồng nhất
  identity number
  số đồng nhất
  identity operation
  phép toán đồng nhất
  identity operation
  thao tác đồng nhất
  identity token
  mã thông báo đồng nhất
  identity token
  thẻ thông báo đồng nhất
  identity token
  token đồng nhất
  identity unit
  bộ đồng nhất
  identity unit
  đơn vị đồng nhất
  law of identity
  luật đồng nhất
  non-identity operation
  phép không đồng nhất
  polynomial identity
  đồng nhất thức đa thức
  Temporary Portable User Identity (TPUI)
  đặc điểm người dùng máy di động nhất thời
  trigonometrical identity
  đồng nhất thức lượng giác

  Kinh tế

  đồng nhất thức
  giám định
  nhận ra
  nhận rõ
  nhận dạng
  nhận diện
  identity the payee of a cheque
  nhận diện người lãnh tiền chi phiếu
  sự đồng nhất
  accounting identity
  sự đồng nhất kế toán
  sự giống nhau hoàn toàn
  tính đồng nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X