• Kỹ thuật chung

  mômen quán tính
  axial moment of inertia
  mômen quán tính (đối với) trục
  axial moment of inertia
  mômen quán tính trục
  axis of greatest moment of inertia
  trục có momen quán tính lớn nhất
  blade moment of inertia
  mômen quán tính lá cánh quạt
  central moment (ofinertia)
  mômen quán tính trung tâm
  centrifugal moment (ofinertia)
  mômen quán tính ly tâm
  centrifugal moment of inertia
  mômen quán tính ly tâm
  centrifugal moment of inertia of volume
  mômen quán tính ly tâm của thể tích
  geometrical moment of inertia
  mômen quán tính hình học
  geometrical moment of inertia
  mômen quán tính trục phẳng
  least moment of inertia
  mômen quán tính bé nhất
  mass moment of inertia
  mômen quán tính khối
  minimum moment of inertia
  mômen quán tính tối thiểu
  moment of inertia about one axis
  mômen quán tính quanh trục
  moment of inertia of area
  mômen quán tính của diện tích
  moment of inertia of fish-plates
  mômen quán tính mặt cắt ngang ray
  moment of inertia of mass
  mômen quán tính của khối lượng
  polar moment of inertia
  mômen quán tính cực
  polar moment of inertia
  mômen quán tính độc cực
  principal moment of inertia
  mômen quán tính chính
  reduced moment of inertia
  mômen quán tính quy đổi
  sectorial moment of inertia
  mômen quán tính hình quạt
  sectorial moment of inertia
  mômen quán tính quạt
  variable moment of inertia
  mômen quán tính thay đổi
  variable moment of inertia
  sự thay đổi mômen quán tính
  variable moment of inertia model
  mô hình mômen quán tính biến đổi

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Mômen quán tính

  Xây dựng

  Mô ment quán tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X