• /ou'beisəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cúi rạp mình (để tỏ lòng tôn kính)
  Sự tôn trọng, sự kính phục
  do/pay/make obeisance
  tôn sùng
  to do (make, pay) obeisance
  tôn kính, tôn sùng
  He made obeisance to the king
  anh ta tôn sùng nhà vua


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X