• Kỹ thuật chung

    nổ bằng cách trát kín

    Giải thích EN: A surface blasting process in which a charge of gelignite, primed with a safety fuse and detonator, is placed in close contact with a rock or boulder and covered completely with stiff, damp clay. Giải thích VN: Một quy trình phá bề mặt trong đó chất nổ gelignite được nhồi, và mồi bằng một dây cháy chậm và kích nổ, được đặt tiếp xúc với và được phủ bằng đất sét cứng .

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X