• kəmˈpliːt.li

  Thông dụng

  Phó từ

  Hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn
  South-Vietnam is completely liberated in 1975
  miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975

  Toán & tin

  một cách đầy đủ [đầy đủ, hoàn toàn]

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hoàn toàn
  completely additive
  hoàn toàn cộng tính
  completely additive set function
  hàm tập hợp cộng tính hoàn toàn
  completely closed set
  tập đóng hoàn toàn
  completely mixed game
  trò chơi hỗn hợp hoàn toàn
  completely mixed strategy
  chiến lược hoàn toàn hỗn hợp
  completely monotonic sequence
  dãy hoàn toàn đơn điệu
  completely open set
  tập mở hoàn toàn
  completely orthogonal
  hoàn toàn trực giao
  completely primary ring
  vành hoàn toàn nguyên sơ
  completely ramified
  hoàn toàn rẽ nhánh
  completely reduced game
  trò chơi thu hẹp hoàn toàn
  completely reducible
  hoàn toàn khả quy
  completely reducible group
  nhóm hoàn toàn khả quy
  completely regular space
  không gian hoàn toàn chính qui
  completely regular space
  không gian hoàn toàn chính quy
  completely separable
  hoàn toàn tách được
  left sided completely reducible
  hoàn toàn khả quy bên trái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X