• /¸paiərou´tekniks/

  Thông dụng

  Cách viết khác pyrotechny

  Danh từ số nhiều

  Thuật làm pháo hoa; nghề làm pháo hoa; buổi biểu diễn pháo hoa
  ( số nhiều) sự bắn pháo hoa, việc bắn pháo hoa
  ( số nhiều) sự sắc sảo; sự tỏ ra trội (trong cách ăn nói, của trí tuệ...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất làm pháo hoa, pháo sáng

  Giải thích EN: A collective term for various chemicals for producing smoke or light; military uses include signaling, illuminating, and screening; nonmilitary uses include flares and fireworks.a collective term for various chemicals for producing smoke or light; military uses include signaling, illuminating, and screening; nonmilitary uses include flares and fireworks.

  Giải thích VN: Thuật ngữ chung để chỉ nhiều loại hóa chất khác nhau dùng để tạo ra khói hoặc ánh sáng; các ứng dụng trong quân đội bao gồm: tạo tín hiệu, chiếu sáng và quét; các ứng dụng không thuộc quân đội bao gồm việc chế tạo pháo sáng, pháo hoa.

  thuật làm pháo hoa, pháo sáng

  Giải thích EN: The art of making or using such materials. Also, pyrotechny.the art of making or using such materials. Also, pyrotechny.

  Giải thích VN: Thuật tạo ra hoặc sử dụng những chất liệu làm pháo hoa.

  Điện lạnh

  kỹ thuật pháo hoa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X