• /¸sæni´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cải thiện điều kiện vệ sinh
  Các hệ thống vệ sinh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hệ thống vệ sinh

  Giải thích EN: The control of all those factors in the physical environment that exercise or may exercise deleterious effects on the environment; the establishment or maintenance of healthy environmental conditions. Giải thích VN: Sự quản lý tất cảc các yếu tố môi trường vật lý gây ra hoặc có thể gây ra những ảnh hưởng có hại tới môi trường; sự thiết lập hay duy trì các điều kiện môi trường tốt cho sức khoẻ.

  Kỹ thuật chung

  vệ sinh
  city sanitation measure
  biện pháp vệ sinh đô thị
  city sanitation measures
  biện pháp vệ sinh thành phố
  environmental sanitation
  vệ sinh môi trường
  public sanitation equipment
  thiết bị vệ sinh công cộng
  urban sanitation
  vệ sinh đô thị

  Kinh tế

  sự hợp vệ sinh
  sự rửa và sát trùng
  sự tẩy uế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X