• /in,vairən'mentl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc về môi trường
  environmental pollution
  sự ô nhiễm môi trường

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  môi trường
  atmospheric [environmental] temperature
  nhiệt độ môi trường (xung quanh)
  description and measurement of environmental noise
  mô tả và đo tiếng ồn môi trường
  environmental administration
  sự quản lý môi trường
  Environmental Affairs Programme (EAP)
  chương trình chăm sóc môi trường
  environmental air conditioning
  điều hòa không khí môi trường
  Environmental Analysis and Remote Sensing (EARS)
  phân tích môi trường và cảm nhận từ xa
  environmental architecture
  kiến trúc môi trường
  Environmental Assessment (EA)
  đánh giá môi trường
  environmental audit
  kiểm tra môi trường
  environmental chamber
  buồng mô phỏng môi trường
  environmental chamber
  buồng môi trường
  environmental collapse
  sự ô nhiễm môi trường
  environmental condition
  điều kiện môi trường
  environmental conditions
  điều kiện môi trường
  environmental control
  kiểm soát môi trường
  environmental control
  điều chỉnh môi trường
  environmental control
  sự điều khiển môi trường
  environmental control
  sự kiểm tra môi trường
  environmental control system
  hệ thống điều khiển môi trường
  Environmental Control System (ECS)
  hệ thống kiểm soát môi trường
  environmental control table
  bảng điều khiển môi trường
  Environmental Data Buoy (EDB)
  phao dữ liệu môi trường
  Environmental Data Centre (California) (EDC)
  Trung tâm số liệu môi trường (California)
  Environmental Data Service (NOAA) (EDS)
  Dịch vụ số liệu môi trường (NOAA)
  environmental description
  sự mô tả môi trường
  environmental disaster
  thảm họa môi trường
  environmental engineering
  công nghệ môi trường
  environmental engineering
  công trình môi trường
  environmental engineering
  ngành môi trường
  Environmental for Visualizing Images (ENVI)
  môi trường để quan sát hình ảnh
  environmental hazards
  tác hại môi trường
  environmental impact
  tác động của môi trường
  environmental impact
  tác động môi trường
  environmental impact analysis
  phân tích tác động môi trường
  environmental impact report
  báo cáo tác động môi trường
  environmental impact statement
  báo cáo ảnh hưởng môi trường
  Environmental impact statement (EIS)
  báo cáo tác động môi trường
  environmental impact study
  nghiên cứu tác động môi trường
  environmental influence
  ảnh hưởng môi trường
  environmental law
  luật môi trường
  environmental load
  tải trọng môi trường
  environmental loss time
  thời gian mất do môi trường
  environmental management
  quản lý môi trường
  Environmental Management (EM)
  quản lý môi trường
  Environmental Management Agency (EMA)
  cơ quan quản lý môi trường
  environmental monitoring
  kiểm soát môi trường
  Environmental Monitoring and Assessment Programme (EMAP)
  chương trình giám sát và đánh giá môi trường
  environmental niche
  mảnh môi trường
  environmental parameters
  thông số môi trường
  environmental planning
  môi trường có quy hoạch
  environmental pointer
  con trở môi trường
  environmental pollution
  ô nhiễm môi trường
  environmental pollution
  sự ô nhiễm môi trường
  environmental protection
  bảo vệ môi trường
  environmental protection
  sự bảo vệ môi trường
  environmental protection agency
  cơ quan bảo vệ môi trường
  environmental protection agency
  sở bảo vệ môi trường
  Environmental Protection Agency (EPA)
  cơ quan bảo vệ môi trường
  environmental range
  phạm vi môi trường
  environmental record
  bản ghi môi trường
  environmental record editing and printing
  hiệu chỉnh và in bản ghi môi trường
  environmental record editing and printing
  soạn thảo và in bản ghi môi trường
  Environmental Remote Sensing Unit (BritishAerospace Space Systems, Ltd) (ERSUN)
  Khối cảm nhận môi trường từ xa (Hệ thống không gian vũ trụ Anh Quốc)
  Environmental Research Laboratories (NOAA) (ERL)
  Các phòng thí nghiệm nghiên cứu môi trường (NOAA)
  Environmental Research Satellite (ERS)
  vệ tinh nghiên cứu môi trường
  environmental sanitation
  vệ sinh môi trường
  Environmental Satellite (ENVISAT)
  vệ tinh môi trường
  Environmental Science and Technology (ES&T)
  khoa học và công nghệ môi trường
  environmental standards
  tiêu chuẩn môi trường
  environmental survey
  sự nghiên cứu môi trường
  Environmental Systems Research Institute (ESRI)
  viện nghiên cứu các hệ thống môi trường
  environmental temperature
  nhiệt độ môi trường
  environmental test chamber
  khoang thử môi trường
  environmental testing procedure
  phương pháp thử môi trường
  environmental variable
  biến môi trường
  EPA (EnvironmentalProtection Agency)
  cơ quan bảo vệ môi trường
  EREP (EnvironmentalRecord Editing and Printing)
  hiệu chỉnh và in bản ghi môi trường
  EREP (EnvironmentalRecord Editing and Printing)
  soạn thảo và in bản ghi môi trường
  Geophysical Environmental Research Inc Spectro- radiometer (GERS)
  của tổ hợp nghiên cứu môi trường vật lý địa cầu (Máy đo phổ bức xạ ~)
  Geostationary Environmental Satellite System (GESS)
  hệ thống vệ tinh môi trường địa tĩnh
  Integrated environmental design (IED)
  Thiết kế môi trường nhất thể (IED)
  National Environmental Satellite Data and Information Service (NESDIS)
  dịch vụ thông tin và dữ liệu vệ tinh môi trường quốc gia
  National polar-orbiting Environmental Satellite System (NPOESS)
  hệ thống vệ tinh môi trường quỹ đạo cực quốc gia
  planetary environmental engineering
  công nghệ môi trường hành tinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X