• /´souə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người khâu, người may
  Máy đóng sách
  (sử học) người hầu tiệc
  Cống rãnh

  Ngoại động từ

  Tháo bằng cống

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cống nước thải

  Toán & tin

  cống ngầm

  Xây dựng

  cống rãnh

  Giải thích EN: An open channel or underground conduit to convey refuse matter to a place of disposal. Giải thích VN: Một kênh mở hay ống dẫn ngầm để vận chuyển các chất thải đến nơi xử lý.

  sanitary sewer
  cống rãnh vệ sinh
  ống tháo (nước bẩn)
  rãnh nước ngầm

  Kỹ thuật chung

  cống thoát nước
  branch sewer
  cống thoát nước phụ
  main sewer
  cống thoát nước chính
  main sewer of catchment basin
  cống thoát nước khu vực
  out-of-town sewer
  cống thoát nước ngoại thành
  kênh nước thải
  kênh tháo nước
  kênh tiêu nước
  đường ống thoát nước
  main sewer
  đường ống thoát nước chính
  main sewer of catchment basin
  đường ống thoát nước khu vực
  hầm tháo nước
  nước thải
  combined sewer system
  hệ thống nước thải hỗn hợp
  industrial sewer
  cống nước thải công nghiệp
  interceptor sewer
  kênh gom nước thải
  main sewer
  nơi gom nước thải chính
  sewer inspection manhole
  giếng thoát nước thải
  sewer manhole
  giếng thăm nước thải
  sewer manhole at change in line
  giếng thăm nước thải chỗ chuyển dòng
  sewer outfall
  ống xả nước thải
  sewer riser
  ống đứng thoát nước thải
  sewer standpipe
  ống đứng thoát nước thải
  sewer system
  hệ thống tiêu nước thải
  sewer tile
  ống sành dẫn nước thải
  sewer tunnel
  hào tháo nước thải
  sewer zone
  vùng tháo nước thải
  ống góp
  ống tháo
  storm overflow sewer
  ống tháo nước mưa
  ống thoát nước
  discharge sewer
  đường ống thoát nước
  main sewer
  đường ống thoát nước chính
  main sewer
  ống thoát nước chính
  main sewer of catchment basin
  đường ống thoát nước khu vực
  rãnh thoát nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X