• (đổi hướng từ Tared)
  /teə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) đậu tằm
  ( số nhiều) cỏ dại

  Danh từ

  Bì (trọng lượng của thùng đựng hàng hoá hoặc của xe chở hàng hoá được trừ ra khi cân)
  Trọng lượng bì được trừ ra khi hàng được cân cùng với côngtenơ hoặc xe chở

  Ngoại động từ

  Cân bì

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Trọng lượng bì, bao bì, (v) cân bì

  Cơ khí & công trình

  hiệu chuẩn máy
  so chuẩn

  Giao thông & vận tải

  tự nặng
  tự trọng

  Xây dựng

  báo biểu con

  Kỹ thuật chung

  khối lượng không tải

  Giải thích EN: The weight of a container or vehicle when empty, subtracted from the gross weight to obtain the net weight of the material inside the container. Giải thích VN: Là khối lưọng của container hoặc xe tải khi nó rỗng tính bằng khối lượng tịnh trừ đi khối lượng vật liệu trong container.

  trọng tải

  Kinh tế

  cân trừ bì
  đóng gói
  phế liệu củ cải đường
  sự xác định trọng lượng bì
  thùng hòm
  trọng lượng
  actual tare
  trọng lượng bì thực tế
  average tare
  trọng lượng bì bình quân
  certificate of tare weight
  giấy chứng trọng lượng bì
  computed tare
  trọng lượng bì ước định
  computed tare
  trọng lượng bì ước tính
  customary tare
  trọng lượng bì quen dùng
  customary tare
  trọng lượng bì theo quy ước
  customs tare
  trọng lượng bì hải quan
  estimate tare
  trọng lượng bì ước tính
  estimated tare
  trọng lượng bì ước định
  estimated tare
  trọng lượng bì ước tính
  gross tare weight
  trọng lượng bì gộp
  invoice tare
  trọng lượng bì (trên) hóa đơn
  legal tare
  trọng lượng bì lợn định
  legal tare
  trọng lượng bì pháp định
  mean tare
  trọng lượng bì bình quân
  net tare
  trọng lượng bì tịnh
  net tare
  trọng lượng chất hàng tịnh
  reduced tare
  trọng lượng bì đã giảm
  reduced tare
  trọng lượng bì quy ra
  supertare (supertare)
  trọng lượng bì vượt mức
  tare and draft
  trọng lượng bì và phần trừ bớt hao hụt trọng lượng
  tare deduction
  sự giảm trọng lượng bao bì
  tare gross
  trọng lượng đã trừ bì
  usual tare
  trọng lượng bì quen dùng
  trọng lượng bao bì
  tare deduction
  sự giảm trọng lượng bao bì
  trọng lượng bì
  actual tare
  trọng lượng bì thực tế
  average tare
  trọng lượng bì bình quân
  certificate of tare weight
  giấy chứng trọng lượng bì
  computed tare
  trọng lượng bì ước định
  computed tare
  trọng lượng bì ước tính
  customary tare
  trọng lượng bì quen dùng
  customary tare
  trọng lượng bì theo quy ước
  customs tare
  trọng lượng bì hải quan
  estimate tare
  trọng lượng bì ước tính
  estimated tare
  trọng lượng bì ước định
  estimated tare
  trọng lượng bì ước tính
  gross tare weight
  trọng lượng bì gộp
  invoice tare
  trọng lượng bì (trên) hóa đơn
  legal tare
  trọng lượng bì lợn định
  legal tare
  trọng lượng bì pháp định
  mean tare
  trọng lượng bì bình quân
  net tare
  trọng lượng bì tịnh
  reduced tare
  trọng lượng bì đã giảm
  reduced tare
  trọng lượng bì quy ra
  supertare (supertare)
  trọng lượng bì vượt mức
  tare and draft
  trọng lượng bì và phần trừ bớt hao hụt trọng lượng
  usual tare
  trọng lượng bì quen dùng
  xác định trọng lượng bì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X