• /ˈligəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) pháp luật
  legal responsibility
  trách nhiệm pháp lý
  Hợp pháp, theo pháp luật, theo luật định
  in legal order
  theo trình tự luật định

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khả chấp
  pháp lý

  Kỹ thuật chung

  hợp lệ
  hợp pháp
  legal ampere
  ampe hợp pháp
  Legal Contract
  hợp đồng hợp pháp
  legal data bank
  ngân hàng dữ liệu hợp pháp
  legal data base
  cơ sở dữ liệu hợp pháp
  legal oil
  dầu hợp pháp
  legal permanent residence
  di trú thường trực hợp pháp
  legal person
  người hợp pháp
  legal pleading
  bản bào chữa hợp pháp
  legal retrieval
  sự truy tìm hợp pháp
  legal software
  phần mềm hợp pháp
  legal unit
  đơn vị hợp pháp
  legal units of length
  đơn vị độ dài hợp pháp

  Kinh tế

  do luật định
  được luật pháp thừa nhận
  hợp pháp
  charge by way of legal mortgage
  vật ủy thác làm của thế chấp hợp pháp
  legal assignment
  chuyển nhượng hợp pháp
  legal bargain
  hợp đồng mua bán hợp pháp
  legal business status
  tư cách kinh doanh hợp pháp
  legal commerce
  thương mại hợp pháp
  legal contract
  hợp đồng hợp pháp
  legal entity
  công ty hợp pháp
  legal entity
  tổ chức hợp pháp
  legal estate
  tài sản hợp pháp
  legal evidence
  chứng cứ hợp pháp
  legal heir
  người thừa kế hợp pháp
  legal income
  thu nhập hợp pháp
  legal investments
  những chứng khoán đầu tư hợp pháp
  legal list
  bản liệt kê những đầu tư hợp pháp
  legal quay
  bến (tàu) hợp pháp
  legal rights
  quyền lợi hợp pháp
  legal security
  chứng khoán hợp pháp
  legal transfer
  chuyển nhượng hợp pháp
  legal writer
  tác giả hợp pháp
  pháp định
  currency without legal rate
  đồng tiền không có hối suất pháp định
  legal age
  tuổi pháp định
  legal aid
  sự hỗ trợ pháp định
  legal aid
  trợ cấp pháp định
  legal appropriation
  ngân cấp pháp định
  legal asset
  tài sản pháp định
  legal assets
  tài sản pháp định
  legal bank reserve
  dự trữ pháp định của ngân hàng
  legal budget
  ngân sách pháp định
  legal capacity
  quyền năng pháp định
  legal capacity
  tư cách pháp định
  legal capital
  vốn (cổ phần) pháp định
  legal capital
  vốn pháp định
  legal charge
  chi phí pháp định
  legal charge
  sự thế chấp pháp định
  legal charges
  chi phí pháp định
  legal charges
  sự thế chấp pháp định
  legal creditor
  chủ nợ pháp định
  legal currency
  đồng tiền pháp định
  legal day
  ngày pháp định
  legal debtor
  con nợ pháp định
  legal fruits
  quả thực pháp định
  legal guardian
  người giám hộ pháp định
  legal heir
  người thừa kế pháp định
  legal holiday
  ngày nghỉ pháp định
  legal holiday (s)
  ngày nghỉ pháp định
  legal investment
  đầu tư pháp định
  legal liability
  nghĩa vụ, trách nhiệm pháp định
  legal liability
  trách nhiệm pháp định
  legal limit
  giới hạn tốc độ pháp định
  legal limitation of liability
  giới hạn, phạm vi trách nhiệm pháp định
  legal limits of time
  thời hạn pháp định
  legal liquidation
  thanh mại pháp định
  legal liquidation
  việc bán thanh lý pháp định
  legal list
  danh mục pháp định (ở Mỹ)
  legal maximum price
  giá tối đa pháp định
  legal monopoly
  độc quyền pháp định
  legal mortgage
  quyền thế chấp pháp định
  legal mortgage
  thế chấp pháp định
  legal net weight
  trọng lượng tịnh pháp định
  legal portion
  phần thừa kế pháp định
  legal price
  giá pháp định
  legal representative
  người đại diện pháp định
  legal reserve
  dự trữ pháp định
  legal reserve
  sự trữ pháp định
  legal reserve fund
  chữ ký pháp định
  legal reserve fund
  quỹ dự trữ pháp định
  legal reserve requirement system
  chế độ dự trữ tối thiểu pháp định
  legal settlement
  bảo chứng pháp định
  legal settlement
  sự bảo đảm pháp định
  legal standard of value
  tiêu chuẩn giá trị pháp định
  legal tare
  trọng lượng bì pháp định
  legal tender
  đồng tiền pháp định
  legal tender
  tiền pháp định (để trả nợ)
  legal value
  giá trị pháp định
  legal weight
  trong lượng pháp định
  limited legal tender
  đồng tiền pháp định hữu hạn
  limited legal tender
  tiền pháp định hữu hạn
  partial legal tender
  đồng tiền pháp định không hoàn toàn
  unlimited legal money
  đồng tiền pháp định không hạn chế
  unlimited legal tender
  tiền pháp định vô hạn
  theo pháp luật
  legal recourse
  quyền truy đòi theo pháp luật
  thuộc pháp luật
  thuộc về pháp luật
  về mặt pháp luật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X