• /'weit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) wt trọng lượng, sức nặng, cân nặng
  he is twice my weight
  anh ấy nặng bằng hai tôi
  to try the weight of
  nhấc lên xem nặng nhẹ
  Tính chất nặng, sức nặng
  lead is often used because of its weight
  chì thường được dùng vì đặc tính nặng của nó
  Quả cân
  set of weights
  một bộ quả cân
  weights and measures
  đo lường, cân đo
  Vật nặng (nhất là vật dùng để kéo xuống hoặc giữ cái gì)
  a paperweight
  cái chặn giấy
  a clock worked by weights
  đồng hồ chạy bằng quả lắc
  (thương nghiệp) cân
  to be sold by weight
  bán theo cân
  to give good (short) weight
  cân già (non)
  (thể dục,thể thao) hạng (võ sĩ); tạ
  to put the weight
  ném tạ
  (y học) sự nặng (đầu); sự đầy, sự nặng (bụng)
  (kiến trúc); (kỹ thuật) tải trọng, sức nặng, khối nặng phải đỡ
  the pillars have to support the weight of the roof
  các cột phải đỡ sức mạnh của mái
  (nghĩa bóng) gánh nặng (của trách nhiệm, sự lo lắng)
  the news thet he was safe was a weight off her mind
  tin ông ta vô sự đã cất một gánh nặng ra khỏi tâm trí bà ta
  (vật lý) trọng lực (lực của sức hút kéo một cơ thể xuống)
  (nghĩa bóng) trọng lượng, tác dụng, mức quan trọng, mức nghiêm trọng, ảnh hưởng
  an argument of great weight
  một lý lẽ có sức thuyết phục lớn (có trọng lượng)
  to have no (little, great) weight with somebody
  không có (có ít, có nhiều) uy tín (ảnh hưởng) đối với ai
  man of weight
  người quan trọng, người có ảnh hưởng lớn
  to carry weight
  có thế; có tầm quan trọng; có ảnh hưởng lớn

  Ngoại động từ

  Buộc thêm vật nặng, làm nặng thêm
  to weight a net
  buộc chì vào lưới
  Đè nặng lên, chất nặng ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  (kỹ thuật) xử lý cho chắc thêm (vải)

  Cấu trúc từ

  to pull one's weight
  hết sức, nỗ lực; đảm đương phần việc của mình, chịu phần trách nhiệm của mình
  to lose/take off weight
  bớt nặng đi, sụt cân (người)
  over/under weight
  cân già/cân non, quá nặng/không đủ cân
  to put on weight
  lên cân, béo ra, nặng lên (người)
  to take the weight off one's feet
  (thông tục) ngồi xuống
  to throw one's weight about/around
  (thông tục) cư xử một cách kiêu căng hùng hổ
  weight of numbers
  sức nặng, sức mạnh.. của số đông

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Trọng lượng, tải trọng, trọng lực, quả cân

  Ô tô

  quả văng (sớm ly tâm)
  trọng lượng cân bằng (miếng chì gắn vào niềng)

  Toán & tin

  trọng lượng (chữ)
  trọng số
  TG weight (transmissiongroup weight)
  trọng số nhóm truyền
  transmission group weight (TGweight)
  trọng số nhóm truyền
  weight bit
  bit trọng số
  trọng số (thống kê)

  Xây dựng

  khối nặng

  Kỹ thuật chung

  khối lượng (ở Anh)
  độ đậm

  Giải thích VN: Thuộc tính nhạt toàn bộ hoặc đậm toàn bộ của một kiểu chữ, hoặc sự phát triển dần từ nhạt đến đậm trong một hệ phông chữ. Một kiểu chữ có thể nhạt hoặc đậm, và trong phạm vi một kiểu chữ bạn có thể tháya một số sự thay đổi về trọng lượng cực nhạt, nhạt, nhạt vừa, đúng mực, trung bình, nửa bold, blod, và siêu bold.

  độ đậm nhạt
  weight of face
  độ đậm nhạt của nét chữ
  weight of face
  độ đậm nhạt kiểu chữ
  weight of type
  độ đậm nhạt của nét chữ
  weight of type
  độ đậm nhạt kiểu chữ
  độ dày

  Giải thích VN: Thuộc tính nhạt toàn bộ hoặc đậm toàn bộ của một kiểu chữ, hoặc sự phát triển dần từ nhạt đến đậm trong một hệ phông chữ. Một kiểu chữ có thể nhạt hoặc đậm, và trong phạm vi một kiểu chữ bạn có thể tháya một số sự thay đổi về trọng lượng cực nhạt, nhạt, nhạt vừa, đúng mực, trung bình, nửa bold, blod, và siêu bold.

  độ mập
  đối trọng

  Giải thích EN: An object used for its heaviness, as to hold something in opposition or to maintain a condition of balance.

  Giải thích VN: Một vật trọng lượng của nó được dùng để giữ một vật ở vị trí hay duy trì trạng thái cân bằng.

  balance weight
  quả đối trọng
  balance-weight lever
  đòn (bẩy) có đối trọng
  blade balance weight
  đối trọng lá cánh quạt
  brake weight
  đối trọng của phanh
  counter weight hoisting
  sự kéo lên bằng đối trọng
  làm nặng thêm
  gia trọng
  mud weight material
  chất gia trọng bùn khoan
  quả cân

  Giải thích EN: A body of known mass used on a scale as a comparison in weighing objects.

  Giải thích VN: Một vật đã biết khối lượng trên một cân để so sánh với vật cần cân.

  sức nặng
  trọng lượng
  actual weight
  trọng lượng thực tế
  adhesion weight
  trọng lượng bám
  adhesion weight
  trọng lượng móc
  apparent specific weight
  trọng lượng riêng biểu kiến
  basis weight
  trọng lượng cơ sở
  batch weight
  trọng lượng mẻ trộn
  batching (byweight)
  sự phối liệu theo trọng lượng
  batching by weight
  định lượng (theo) trọng lượng
  batching weight
  sự đong theo trọng lượng
  binary weight
  trọng lượng nhị phân
  bogie weight
  trọng lượng giá chuyển hướng
  brake weight
  trọng lượng hãm
  bulk unit weight
  dung trọng lượng
  cable weight
  trọng lượng cáp (điều khiển)
  calibration weight
  trọng lượng hiệu chuẩn
  centrifugal weight
  trọng lượng ly tâm
  certificate of weight/quantity
  giấy chứng nhận trọng lượng/số lượng
  check weight
  kiểm tra lại trọng lượng
  chipping to the weight
  sự gọt tới trọng lượng cần thiết
  composition by weight
  sự hợp (bằng) trọng lượng
  concrete unit weight, density of concrete
  trọng lượng riêng bêtông, tỷ trọng của bê tông
  constant weight
  trọng lượng không đổi
  dead weight
  trọng lượng chết
  design weight
  trọng lượng thiết kế
  double-weight paper
  giấy trọng lượng kép
  dry batch weight
  trọng lượng mẻ trộn khô
  effective weight
  trọng lượng thực tế
  empty weight
  trọng lượng xe không tải
  equivalent weight
  trọng lượng tương đương
  excess weight
  trọng lượng dư
  exhaust weight
  trọng lượng khí xả
  fabric weight
  trọng lượng vải
  falling weight
  trọng lượng khối rơi
  falling-weight test
  thử trọng lượng rơi
  false weight
  trọng lượng sai
  governor weight
  trọng lượng ly tâm
  gross vehicle weight
  tổng trọng lượng của xe
  gross vehicle weight (GVW)
  trọng lượng tổng cộng của xe
  gross weight
  trọng lượng kể cả bì
  gross weight
  trọng lượng thô
  gross weight
  trọng lượng tổng cộng
  gross weight// gross ton
  trọng lượng tổng cộng
  guaranteed weight
  trọng lượng được bảo đảm
  handbrake weight
  trọng lượng hãm tay
  iso-weight curve
  đường cong đẳng trọng lượng
  law of combining weight
  định luật trọng lượng hóa học
  live weight
  trọng lượng có ích
  live weight
  trọng lượng hàng tải
  load due to own weight
  tải trọng do trọng lượng bản thân
  loaded weight
  trọng lượng (xe) có hàng
  loss in weight
  tổn hao về trọng lượng
  make allowance for difference in weight
  chú ý đến chênh lệch trọng lượng
  make allowance for difference in weight
  thừa nhận trọng lượng
  maximum weight
  trọng lượng tối đa
  minimum chargeble weight
  trọng lượng tính cước tối thiểu
  molecular weight
  trọng lượng phân tử, phân tử lượng
  mud weight
  trọng lượng bùn
  mud weight recorder
  máy ghi trọng lượng bùn khoan
  net landed weight
  trong lượng tịnh dỡ trên bờ
  net weight
  trọng lượng tự thân
  Normal weight concrete, Ordinary structural concrete
  bê tông có trọng lượng thông thường
  out of balance weight
  trọng lượng lệch tâm
  percentage by weight
  phần trăm theo trọng lượng
  percentage passing by weight
  tỉ lệ lọt sàng theo trọng lượng
  pile weight
  trọng lượng lông nhung
  pound weight
  trọng lượng pao (đơn vị lực bằng 32, 174 poundal)
  provisional weight
  trọng lượng tạm thời
  radical weight
  trọng lượng gốc
  rate calculation minimum weight
  trọng lượng tối thiểu để tính cước
  refrigerant weight
  trọng lượng môi chất lạnh
  segment weight
  trọng lượng đoạn (đốt kết cấu)
  self weight, own weight
  trọng lượng bản thân
  sensation of weight
  cảm giác có trọng lượng
  service weight
  trọng lượng làm việc
  shipping weight
  trọng lượng vận chuyển (trọng tải)
  short weight
  trọng lượng tịnh
  single weight paper
  giấy một trọng lượng ram
  sleeper weight
  trọng lượng tà vẹt
  specific gravity or specific weight
  trọng lượng riêng
  specific gravity, specific weight
  trọng lượng riêng
  specific weight
  tỉ trọng, trọng lượng riêng
  specific weight
  trọng lượng treo
  sprung weight
  trọng lượng treo
  standard weight
  trọng lượng chuẩn
  statistical weight of clocks
  trọng lượng thống kê của đồng hồ
  torque-weight ratio
  tỷ số momen xoắn-trọng lượng
  total train weight
  tổng trọng lượng đoàn tàu
  unit of weight
  đơn vị trọng lượng
  unit weight
  trọng lượng riêng
  unit weight of dry soil
  trọng lượng thể tích của đất khô
  unit weight of saturated soil
  trọng lượng thể tích của đất bão hòa
  unit weight of soil
  trọng lượng thể tích của đất
  unit weight of water
  trọng lượng thể tích của nước
  unloaded weight
  trọng lượng đã dỡ hàng
  unloaded weight
  trọng lượng xe không
  vehicle gross weight
  trọng lượng tổng cộng của xe
  volume weight
  trọng lượng đơn vị
  volume weight
  trọng lượng thể tích
  weight average boiling point
  điểm sôi trung bình theo trọng lượng
  weight batcher
  bộ đong theo trọng lượng
  weight bias
  độ chệch trọng lượng
  weight distribution
  sự phân bố trọng lượng
  weight error
  sai số trọng lượng
  weight fraction
  tỷ lượng theo trọng lượng
  weight function
  hàm trọng lượng
  weight humidity
  độ ẩm trọng lượng
  weight in running order
  trọng lượng (đầu máy toa xe) ở trạng thái làm việc
  weight indicator
  cái chỉ trọng lượng
  weight indicator
  dụng cụ chỉ trọng lượng
  weight of engine
  trọng lượng động cơ
  weight of ram
  trọng lượng phần va đập
  weight of the rail
  trọng lượng ray
  weight on bit
  trọng lượng đè lên choòng khoan
  weight on bit (WOB)
  trọng lượng trên mũi khoan
  weight per cent
  phần trăm trọng lượng
  weight per metre
  trọng lượng theo mét dài
  weight per unit of base area
  phân bố trọng lượng (trên một đơn vị diện tích)
  weight power ratio
  tỉ lệ công suất-trọng lượng
  weight ratio
  hệ số (về) trọng lượng
  weight ratio
  hệ số về trọng lượng
  weight ratio
  hệ thức trọng lượng
  weight ratio
  tỷ lệ theo trọng lượng
  weight unit
  đơn vị trọng lượng
  weight with ballast
  trọng lượng có hàng
  weight without ballast
  trọng lượng không có hàng
  weight-dropping method
  phương pháp giảm trọng lượng
  welded light weight steel construction
  kết cấu thép hàn có trọng lượng nhẹ
  WOB (weighton bit)
  trọng lượng đè lên choòng khoan
  working order weight
  trọng lượng (đầu máy toa xe) ở trạng thái làm việc

  Kinh tế

  đơn vị trọng lượng
  hệ thống trọng lượng
  apothecaries's weight
  hệ thống trọng lượng của nhà bào chế (đơn vị đo dung lượng)
  troy weight
  hệ thống trọng lượng troy
  quả cân
  trọng lực
  trọng lượng
  absolute weight
  trọng lượng tuyệt đối
  according to weight
  theo trọng lượng
  Actual Gross Weight
  trọng lượng gộp thực tế (trọng lượng hàng cộng cả bao bì)
  actual net weight
  trọng lượng ròng thực tế
  actual net weight
  trọng lượng tịnh thực tế
  actual weight
  trọng lượng thực tế
  all-up weight
  tổng trọng lượng
  apothecaries' weight
  hệ thống trọng lượng của nhà bào chế (đơn vị đo dung lượng)
  apparent weight
  trọng lượng cả bì
  arrival weight
  trọng lượng hàng đến
  arrival weight terms
  điều kiện trọng lượng hàng đến
  attestation of weight
  sự chứng nhận trọng lượng
  automobile weight tax
  thuế trọng lượng xe hơi
  average weight
  trọng lượng bình quân
  body weight
  trọng lượng sống (súc vật)
  bulk unit weight
  trọng lượng gộp đơn vị
  bulk weight
  trọng lượng gộp (cả bì)
  by weight
  phí vận chuyển tính theo trọng lượng
  by weight
  tính theo trọng lượng
  cargo weight
  trọng lượng chở hàng
  certificate of tare weight
  giấy chứng trọng lượng bì
  certificate of weight
  giấy chứng nhận trọng lượng
  chargeable weight
  trọng lượng thu phí
  claim for short weight
  sự đòi bồi thường vì thiếu trọng lượng
  conditioned weight
  trọng lượng công nhận
  contents short weight
  hàng bên trong thiếu trọng lượng
  contract weight
  trọng lượng theo hợp đồng
  cost-weight-analysis
  phân tích phí tổn-trọng lượng
  cube-to-weight ratio
  tỉ suất thể tích và trọng lượng thích đương
  cumulative weight
  trọng lượng tích lũy
  dead weight
  trọng lượng không tải
  dead weight (deadweight)
  trọng lượng chết
  dead weight cargo (deadweightcargo)
  hàng hóa tính theo trọng lượng (như sắt, thép, quặng...)
  declared weight
  trọng lượng khai báo
  deficiency in weight
  sự thiếu hụt trọng lượng
  deficiency in weight
  thiếu hụt trọng lượng
  deficit in weight
  thiếu hụt trọng lượng
  delivered weight
  trọng lượng giao hàng
  delivered weight
  trọng lượng hàng đến nơi
  dry weight
  trọng lượng khô
  dry weight
  trọng lượng khô (của bản thân động cơ máy bay)
  effective weight
  trọng lượng thực tế
  equivalent weight
  trọng lượng tương đương
  excess weight
  trọng lượng dư thừa
  excess weight
  trọng lượng hành lý phụ trội
  fee for weight certificate
  phí cấp giấy chứng trọng lượng
  feeding by weight
  sự cung cấp theo trọng lượng
  freight by weight
  vận phí tính theo trọng lượng
  freighting on weight
  sự thuê tàu chở theo trọng lượng
  full weight
  trọng lượng đủ
  grading by weight
  sự phân loại theo trong lượng
  gross tare weight
  trọng lượng bì gộp
  gross weight
  tổng trọng lượng (cả hàng hóa lẫn bao bì)
  gross weight
  trọng lượng cả bì
  gross weight
  trọng lượng gộp
  gross weight terms
  điều kiện trọng lượng cả bì
  heavy weight cargo
  hàng hóa trọng lượng nặng
  intake weight
  trọng lượng hàng nhận chở
  invoice weight
  trọng lượng ghi trên hóa đơn
  laden weight
  tổng trọng lượng
  laden weight
  tổng trọng lượng hàng chở
  laden weight
  trọng lượng chở đầy
  laden weight
  trọng lượng có tải
  landed weight
  trọng lượng đến bờ
  landed weight
  trọng lượng lên bờ
  landed weight final
  trọng lượng dỡ lên bờ làm chuẩn
  landed weight terms
  điều kiện trọng lượng đến bờ
  landed weight terms
  điều kiện trọng lượng lên bờ
  landing weight
  trọng lượng dỡ lên bờ
  legal net weight
  trọng lượng ròng luận định
  legal net weight
  trọng lượng tịnh pháp định
  legal weight
  trong lượng pháp định
  legal weight
  trọng lương thực của hàng hóa
  list of weight and measurement
  bảng kê trọng lượng và thể tích
  live weight
  trọng lượng con sống
  live weight
  trọng lượng hơi
  loaded net weight
  trọng lượng chở tịnh
  loss in weight
  thiếu, hao hụt trọng lượng
  measurement and weight list
  bảng dung tích và trọng lượng
  measurement converted into weight
  thể tích đã đổi thành trọng lượng
  minimal weight
  trọng lượng tối thiểu
  minimum weight
  trọng lượng tối thiểu
  natural weight
  trọng lượng tự nhiên
  net net weight
  trọng lượng tịnh thuần túy thực tế
  net shipping weight
  trọng lượng chất hàng tịnh
  net shipping weight
  trọng lượng chở tịnh
  net weight
  trọng lượng ròng thuần túy
  net weight
  trọng lượng tịnh
  net weight terms
  điều kiện trọng lượng tịnh
  percent by weight
  phần trăm theo trọng lượng
  proportioning by weight
  sự cân đo liều lượng theo trọng lượng
  remedy for weight
  dung sai về trọng lượng
  risk of shortage in weight
  rửi ro thiếu trọng lượng
  sell by weight
  bán theo trọng lượng
  selling weight
  trọng lượng bán được (theo quy ước)
  shipped weight
  trọng lượng chất hàng
  shipped weight
  trọng lượng chở (của bên bán)
  shipper's weight
  trọng lượng của người gửi hàng cho biết
  shipping weight
  trọng lượng chất hàng
  shipping weight
  trọng lượng chở
  shipping weight
  trọng lượng rời bến
  short in weight
  thiếu trọng lượng
  short weight
  trọng lượng thiếu
  shortage in (the) weight
  thiếu trọng lượng
  shortage in weight
  thiếu trọng lượng
  survey report on weight
  giấy chứng giám định trọng lượng
  survey report on weight
  giấy chứng nhận giám định trọng lượng
  surveyor's weight certificate
  giấy chứng trọng lượng của giám định viên
  surveyor's weight certificate
  giấy chứng trọng lượng của hãng công chứng
  sworn measurer's weight certificate
  giấy chứng trọng lượng của người đo lường tuyên thệ
  theoretical weight
  trọng lượng lý thuyết
  troy weight
  hệ thống trọng lượng troy
  unladen weight
  trọng lượng chưa chất hàng (tàu đã dỡ hàng)
  unladen weight
  trọng lượng khoang trống
  unload net weight
  trọng lượng tịnh đã dỡ (hàng)
  unloaded net weight
  trọng lượng tịnh đã dỡ (hàng)
  useful weight
  trọng lượng hữu dụng
  weight according to the manifest
  trọng lượng theo bản kê khai hàng chở trên tàu
  weight according to the manifest
  trọng lượng theo đơn khai thuyền hóa
  weight allowed free
  sự miễn cước trọng lượng
  weight ascertained
  trọng lượng đã ghi
  weight ascertained
  trọng lượng đã ghi nhận
  weight ascertained by carrier
  trọng lượng do người chở hàng xác nhận
  weight ascertained by shipper
  trọng lượng do người chở hàng xác nhận
  weight at time of survey
  trọng lượng hàng lúc kiểm nghiệm
  weight at time of survey
  trọng lượng hàng lúc kiểm tra
  weight bias
  sai lệch trọng lượng
  weight bill
  phiếu trọng lượng
  weight certificate
  chứng từ về trọng lượng
  weight charge
  phí vận chuyển tính theo trọng lượng
  weight concentration
  sự cô trọng lượng
  weight concentration
  sự làm bay hơi theo trọng lượng
  weight empty
  trọng lượng bì
  weight empty
  trọng lượng vỏ không
  weight guaranteed
  trọng lượng được bảo đảm
  weight increment
  sự tăng trọng lượng
  weight index
  chỉ số trọng lượng
  weight losses
  sự hao hụt trọng lượng
  weight note
  phiếu trọng lượng
  weight operated gravity filler
  thiết bị làm đầy tự động theo trọng lượng
  weight or measurement
  trọng lượng hoặc thể tích
  weight ratio
  tỉ suất trọng lượng
  weight terms
  điều kiện trọng lượng tịnh
  weight ton
  tấn trọng lượng
  weight ton method
  phương pháp tính tấn trọng lượng
  weight when empty
  trọng lượng vỏ không
  weight when empty
  trọng lượng vỏ không (thùng, chai, túi ..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X