• (đổi hướng từ Thirsting)
  /θɜ:st/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khát nước
  to quench one's thirst
  làm cho hết khát
  Sự đau khổ do cái khát gây ra
  they lost their way in the desert and died of thirst
  họ đã lạc đường trong sa mạc rồi chết khát
  ( + for something) (nghĩa bóng) sự khao khát, lòng ham muốn mạnh mẽ
  a thirst for knowledge
  sự khao khát hiểu biết

  Nội động từ

  Khát nước, cảm thấy cần phải uống
  thirst for something
  thèm khát, khao khát cái gì

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Y học

  chứng khát

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  adipsous , adipsy. associatedwords: slake , dipsetic , quench

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X