• /ðəʊ/

  Thông dụng

  Cách viết khác tho

  Liên từ

  (dùng ở đầu câu biểu thị sự trang trọng) dù, dù cho, mặc dù, dẫu cho
  though it was late we decided to go
  mặc dù đã muộn, chúng tôi vẫn quyết định đi
  (dùng để đưa ra một mệnh đề ở cuối một câu) tuy vậy, thế nhưng
  as though
  dường như, như thể là
  he ran as though the devil were after him
  nó chạy như thể có ma đuổi
  what though
  dù... đi nữa, dù cho
  what though the way is long
  dù đường có xa đi nữa

  Phó từ

  (thông tục) mặc dù, tuy nhiên, tuy thế, tuy vậy; thế nhưng
  I believe him though
  tuy vậy tôi tin anh ấy
  he had promised to come, he didn't though
  nó đã hứa đến, thế nhưng nó không đến

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mặc dù

  Xây dựng

  tuy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X