• (đổi hướng từ Thumbs)
  /θʌm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngón tay cái
  Phần của găng tay bọc ngón tay cái

  Ngoại động từ

  Giở, lật (trang sách)
  Làm bẩn, làm mòn (cuốn sách.. vì giở nhiều)
  thumbing through the dictionary
  giở qua các trang tự điển
  a well-thumbed copy
  một bản đã cũ mòn nhiều vì giở đi giở lại
  to thumb the pages of a book
  giở qua trang sách
  Vận dụng vụng về, điều khiển vụng về
  to thumb the piano
  đánh pianô vụng về

  Cấu trúc từ

  to be under somebody's thumb
  bị ai khống chế
  to bite one's thumb at somebody
  lêu lêu chế nhạo ai
  his fingers are all thumbs
  nó vụng về hậu đậu
  thumbs down
  dấu ra hiệu từ chối (không tán thành)
  thumbs up
  dấu ra hiệu đồng ý (tán thành)
  be all (fingers and) thumbs
  rất lúng túng, rất vụng về (nhất là khi cầm, điều hành cái gì)
  thumbs up/down
  dấu hiệu tán thành/phản đối
  to thumb one's nose at somebody/something
  chế nhạo ai, miệt thị ai, lêu lêu ai
  thumb a lift
  vẫy xe đi nhờ
  rule of thumb
  theo kinh nghiệm


  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Y học

  ngón tay cái
  opposing muscle of thumb
  cơ đối ngón tay cái

  Kỹ thuật chung

  ngón cái
  ốc tai hồng
  thumb nut
  đai ốc tai hồng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  pollex

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X