• /ʌpdeɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho cập nhật, hiện đại hoá
  to update a dictionary
  cập nhật một cuốn từ điển
  Cho ai thông tin mới nhất (về cái gì)
  I updated the committee on our progress
  tôi đã cung cấp cho ủy bam những tin mới nhất về tiến bộ của chúng ta

  danh từ

  Sự cập nhật hoá (thông tin mới nhất)
  an update on the political situation
  một tin tức mới nhất về tình hình chính trị

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  điều chỉnh

  Cơ - Điện tử

  (v) cập nhật, điều chỉnh

  Toán & tin

  cập nhật, nhật tu
  làm tươi lại
  phiên bản mới nhất
  sự cập nhật
  deferred update
  sự cập nhật chậm

  Kỹ thuật chung

  cập nhật hóa
  nhập
  Automatic Line Record Update (ALRU)
  cập nhập dữ liệu đường dây tự động
  enter/update mode
  chế độ nhập/cập nhật
  File Update Information Function (FUI)
  chức năng thông tin cập nhập tệp
  LDAP Directory Update (LDUP)
  Cập nhập thư mục LDAP
  update right
  quyền cập nhập
  nhật tu
  hiện đại hóa

  Kinh tế

  cập nhật
  điều chỉnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  antique , make old

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X