• /dai´rektəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chỉ bảo, chỉ dẫn, hướng dẫn, huấn thị

  Danh từ

  Sách chỉ dẫn, sách hướng dẫn
  a telephone directory
  danh bạ điện thoại, niên giám điện thoại
  Số hộ khẩu (trong một vùng)
  ( Directory) (sử học) Hội đồng Đốc chính (thời cách mạng Pháp gồm 5 uỷ viên, từ 1795 đến 1799)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ban giám đốc
  (tin học) thư mục

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảng kiểm kê

  Kỹ thuật chung

  danh bạ
  create directory
  tạo danh bạ
  current directory
  danh bạ hiện tại
  destination directory
  danh bạ nơi tới
  dialing directory
  danh bạ điện thoại
  directory number
  số trong danh bạ
  directory only
  chỉ danh bạ
  Directory Service Agent (DSA)
  nhân viên dịch vụ danh bạ
  directory tree
  cây danh bạ
  Directory User Agent (DUA)
  đại lý người sử dụng danh bạ
  directory window
  cửa sổ danh bạ
  file directory
  danh bạ tệp
  Listed Directory Number (LDN)
  số danh bạ liệt kê
  online directory
  danh bạ trực tuyến
  Retrieval of Calling Line Directory Number (RCLDN)
  truy tìm số danh bạ đường dây chủ gọi
  startup directory
  danh bạ khởi ngay
  telephone directory
  danh bạ điện thoại
  danh mục
  address directory
  danh mục địa chỉ
  Directory (DIR)
  danh mục, thư mục
  Directory of European Information Security Standard Requirements (DESIRE)
  Danh mục các yêu cầu tiêu chuẩn an ninh thông tin châu Âu
  disk directory
  danh mục đĩa
  library directory
  danh mục thư viện
  main directory
  danh mục chính
  page directory
  danh mục trang
  software directory
  danh mục phần mềm
  thư mục
  từ điển
  data directory
  từ điển dữ liệu
  DD/D (datadictionary/directory)
  từ điển dữ liệu

  Kinh tế

  chỉ nam công thương danh lục công thương
  danh bạ
  business directory
  danh bạ thương mại
  classified directory
  danh bạ có phân loại
  directory advertising
  quảng cáo danh bạ
  root directory
  danh bạ gốc
  telephone directory
  danh bạ điện thoại
  telephone directory
  niên giám, danh bạ điện thoại
  trade directory
  danh bạ thương mại
  hướng dẫn đường phố
  niên giám điện thoại
  classified directory
  niên giám điện thoại sắp theo nghề
  niên giám thương mại
  sách chỉ dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X