• /ris´tɔ:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hoàn lại, trả lại
  to restore something to someone
  trả lại vật gì cho ai
  Sửa chữa lại, phục hồi lại, xây dựng lại như cũ (toà nhà, bức tranh...)
  Phục (chức)
  to restore someone to his former post
  phục hồi lại chức vị cho người nào
  Đặt lại chỗ cũ
  to restore something to its place
  đặt lại vật gì vào chỗ cũ
  Khôi phục lại, hồi phục (sức khoẻ...); lập lại
  to restore one's health
  hồi phục sức khoẻ
  to restore peace
  lập lại hoà bình
  Tạo lại (hình dạng của một con vật đã tuyệt giống, một công trình xây dựng đã đổ nát)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phục hồi, xây dựng lại

  Xây dựng

  khử (oxi)
  đem lại

  Kỹ thuật chung

  hoàn nguyên
  hồi phục
  batch save/restore
  lưu trữ/hồi phục bó
  khôi phục
  file restore
  sự khôi phục tệp
  restore defaults
  khôi phục mặc định
  restore icon
  biểu tượng khôi phục
  Start Restore
  bắt đầu khôi phục
  to restore the window to normal size
  khôi phục lại kích thước bình thường cho cửa sổ
  ghi lại

  Giải thích VN: Đưa một CSDL về trạng thái trước đó bằng cách lấy lại mọi thay đổi đã thực hiện trong thời điểm nhất định. ArcStorm có cung cấp kỹ thuật phục hồi.

  phục hồi

  Giải thích VN: Đưa một CSDL về trạng thái trước đó bằng cách lấy lại mọi thay đổi đã thực hiện trong thời điểm nhất định. ArcStorm có cung cấp kỹ thuật phục hồi.

  Mean Time To Restore Service (MTRS)
  thời gian trung bình phục hồi dịch vụ
  Restore Cursor Position (RCP)
  phục hồi vị trí con trỏ
  restore icon
  biểu tượng phục hồi
  sự khôi phục
  file restore
  sự khôi phục tệp
  sự phục hồi
  sửa chữa
  mean time to restore
  khoảng thời gian trung bình sửa chữa
  trả lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X