• (đổi hướng từ Wattling)
  /wɔtl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Yếm thịt (nếp da đỏ lòng thòng ở đầu hoặc cổ một con chim; con gà tây..)
  Râu cá

  Danh từ

  Cọc, cừ (để giữ đất khỏi lở)
  Phên, liếp (cấu trúc các que hoặc cành con đan vào các cọc to hơn, cắm thẳng để làm hàng rào, vách..)
  (thực vật học) cây keo (ở Australia; cành dài gấp khúc và hoa vàng)

  Ngoại động từ

  Đan (que...) thành phên liếp
  Làm (tường, hàng rào...) bằng phên liếp

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phên liếp

  Giải thích EN: An interlacing of twigs or tree branches used for fence, wall, roof, or framing construction.

  Giải thích VN: Cấu trúc đan bằng que, cọc hay cành cây được sử dụng để làm hàng rào, tường, mái hoặc khung công trình.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X