• (đổi hướng từ Branches)
  /brɑ:nt∫/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cành cây
  Nhánh (sông); ngả (đường)...
  a branch of a river
  một nhánh sông
  Chi (của một dòng họ...); chi nhánh (ngân hàng...); ngành (sản xuất; mậu dịch...)
  root and branch
  tận gốc, triệt để

  Nội động từ

  ( (thường) + out, forth) đâm cành, đâm nhánh
  Phân cành, chia ngã
  the road branches here
  ở chỗ này đường chia ra nhiều ngã
  to branch off (away)
  tách ra, phân nhánh
  to branch out
  bỏ nhiều vốn ra kinh doanh; mở rộng các chi nhánh

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Nhánh, ống nối, chạc ba, phân nhánh

  Giao thông & vận tải

  ngả đường

  Hóa học & vật liệu

  vỉa mạch

  Toán & tin

  cảnh
  chi nhánh

  Giải thích VN: Trong DOS, đây là một hoặc nhiều thư mục phụ nằm trong một thư mục. Trong Microsoft Windows có File Manager và các tiện ích quản lý tệp đồ họa khác, thì các nhánh thư mục có thể được hiển thị hoặc ẩn giấu, tùy theo các yêu cầu của bạn.

  branch office
  văn phòng chi nhánh
  rẽ nhánh (chương trình)
  program branch
  sự rẽ nhánh chương trình

  Xây dựng

  cánh nếp uốn
  mối nối nối ống
  ống phụ

  Điện

  chi nhánh (điện)
  ổ nối
  ống nối rẽ

  Kỹ thuật chung

  cành
  branch (ofa tree)
  cành cây
  branch knot
  mắt cành cây
  cành (cây)
  branch knot
  mắt cành cây
  chia nhánh
  branch off
  bị chia nhánh
  branch tube
  ống (chia) nhánh
  ngành (chuyên môn)
  điểm rẽ nhánh
  algebraic branch point
  điểm rẽ nhánh đại số
  nhánh

  Giải thích VN: Trong DOS, đây là một hoặc nhiều thư mục phụ nằm trong một thư mục. Trong Microsoft Windows có File Manager và các tiện ích quản lý tệp đồ họa khác, thì các nhánh thư mục có thể được hiển thị hoặc ẩn giấu, tùy theo các yêu cầu của bạn.

  acoustical branch
  nhánh âm (học)
  algebraic branch point
  điểm rẽ nhánh đại số
  alpha-branch
  nhánh anpha
  analytic branch
  nhánh giải tích
  BAL (branchand link)
  rẽ nhánh và liên kết
  beta-branch
  nhánh beta
  blow-down branch
  ống nhánh tháo bùn
  BPU (branchprediction unit)
  đơn vị dự báo rẽ nhánh
  branch (ed)
  chia nhánh
  branch (ed)
  phân nhánh
  branch (ofa computer program)
  nhánh chương trình máy tính
  branch (ofa river)
  nhánh sông
  branch address
  địa chỉ phân nhánh
  branch address
  địa chỉ rẽ nhánh
  branch air supply
  cấp gió (theo) ống nhánh
  branch and bound method
  phương pháp nhánh và cận
  branch and link
  rẽ nhánh và liên kết
  branch cable
  cáp nhánh
  branch cable
  dây dẫn rẽ nhánh
  branch circuit
  mạch nhánh
  branch conduit
  đường nhánh
  branch conduit
  ống nhánh
  branch construct
  cấu trúc phân nhánh
  branch control structure
  cấu trúc điều khiển rẽ nhánh
  branch crossing
  chỗ đường giao phân nhánh
  branch current
  dòng điện nhánh
  branch current
  dòng nhánh
  branch cutout
  cầu chì rẽ nhánh
  branch drain
  máng nhánh
  branch drain
  mương nhánh
  branch drain
  ống nhánh thoát nước
  branch duct
  ống nhánh
  branch duct
  ống gió nhánh
  branch exchange
  tổng đài nhánh
  branch exchange
  trạm điện thoại nhánh
  branch fault
  đứt gãy phân nhánh
  branch fitting
  bộ phận nối ống nhánh
  Branch if Higher (BHI)
  rẽ nhanh đều nếu cao hơn
  Branch if Higher or Same (BHIS)
  rẽ nhánh đều nếu cao hơn hoặc bằng nhau
  Branch if Less or Equal (BLE)
  rẽ nhánh nếu nhỏ hơn hoặc bằng
  branch instruction
  lệnh phân nhánh
  branch instruction
  lệnh rẽ nhánh
  branch joint
  hộp nối cáp phân nhánh
  branch joint
  nối nhánh
  branch joint
  mối nối rẽ nhánh
  branch line
  đường dây rẽ nhánh
  branch line
  đường nhánh
  branch line
  đường nhánh (ống dẫn)
  branch line
  đường phân nhánh
  branch line
  đường rẽ nhánh
  branch line
  đường sắt nhánh
  branch line
  nhánh thoát nước
  branch line
  tuyến đương nhánh
  branch line
  tuyến nhánh
  branch linkage
  sự liên kết nhánh
  branch method
  phương pháp phân nhánh
  branch of a curve
  nhánh của một đường cong
  branch of decay
  nhánh (phân) rã
  branch off
  bị chia nhánh
  branch off
  chia nhánh
  branch off
  phân nhánh
  branch off
  rẽ nhánh
  branch office
  chi nhánh (điện)
  branch office
  văn phòng chi nhánh
  branch on condition
  sự rẽ nhánh có điều kiện
  branch order
  lệnh rẽ nhánh
  branch pipe
  đường ống nhánh
  branch pipe
  đường ống phân nhánh
  branch pipe
  ống nhánh
  branch point
  điểm phân nhánh
  branch point
  điểm rẽ nhánh
  branch polymer
  pôlyme có mạch nhánh
  branch prediction
  sự dự báo nhánh
  branch prediction unit (BPU)
  đơn vị dự báo rẽ nhánh
  branch process
  quá trình phân nhánh
  branch resistance
  điện trở nhánh
  branch sewer
  cống nhánh
  branch sleeve
  ống nối (phân nhánh)
  branch table
  bảng phân nhánh
  branch table
  bảng rẽ nhánh
  Branch Target Buffer (BTB)
  bộ đệm mục tiêu nhánh
  branch tee
  ống ba nhánh
  branch terminal
  dầu cuối phân nhánh
  branch track
  đường nhánh
  branch track of the switch
  đường sắt nhánh tại ghi
  branch transmittance
  hệ số truyền phân nhánh
  branch tube
  nhánh ống
  branch tube
  ống nhánh
  branch tube
  ống (chia) nhánh
  branch valve
  van nhánh
  branch valve
  van ống nhánh
  branch vein
  mạch nhánh
  branch vent
  lỗ thoát nhánh
  branch-and-bound technique
  kỹ thuật phân nhánh - giới hạn
  branch-circuit distribution center
  tâm phân phối mạch nhánh
  branch-off
  ống nhánh
  branch-off station
  ga rẽ nhánh
  bundle branch block
  phong bế bó nhánh
  cable branch
  nhánh đường cáp dẫn
  CBX (computerizedbranch exchange)
  tổng đài nhánh tự động hóa
  collapse branch
  sụp nhánh
  common branch
  nhánh chung
  compaction branch of compression curve
  nhánh nén chặt của đường cong nén
  Computerized Branch Exchange (CBX)
  tổng đài nhánh được máy tính hóa
  condition branch
  rẽ nhánh có điều kiện
  conditional branch
  nhánh có điều kiện
  conditional branch
  nhánh điều kiện
  connecting branch
  nhánh liên kết
  Digital Branch Exchange (DBX)
  tổng đài nội bộ số, tổng đài nhánh số
  digital private automatic branch exchange
  tổng đài nhánh tự động dạng số
  double branch pipe
  ống hai nhánh
  Electronic Branch Exchange (EBX)
  Tổng đài nhánh điện tử, Tổng đài điện tử cơ quan
  fault branch
  nhánh đứt gãy
  fault branch
  nhánh đứt gẫy
  feedback branch
  nhánh hồi tiếp
  ISDN private branch exchange
  tổng đài số nhánh lẻ
  lighting branch circuit
  mạch nhánh chiếu sáng
  linear branch
  nhánh tuyến tính
  motor branch circuit
  mạch nhánh động cơ
  mutual branch
  nhánh chung
  negative branch
  nhánh âm
  negative branch
  nhánh R
  optical branch
  nhánh quang
  optical branch
  nhánh quang (học)
  PABX (privateautomatic branch exchange)
  tổng đài nhánh tự động riêng
  PBX (privatebranch exchange)
  tổng đài nhánh lẻ
  PBX (privatebranch exchange)
  tổng đài nhánh riêng
  PBX (privatebranch exchange)
  tổng đài nhánh tư nhân
  positive branch
  nhánh dương
  primary branch drain
  ống nhánh chính tháo nước
  principal branch
  nhánh chinh
  principal branch
  nhánh chính
  private automatic branch exchange
  tổng đài tự động nhánh lẻ
  private branch exchange
  tổng đài nhánh nội bộ
  private branch exchange
  tổng đài nhánh riêng
  private branch exchange
  tổng đài nhánh tư nhân
  private branch exchange (PBX)
  tổng đài nhánh riêng
  private branch exchange access line
  đường dây truy nhập tổng đài nhánh riêng
  private branch exchange access line
  đường truy nhập tổng đài nhánh lẻ
  Private Manual Branch Exchange (PMBX)
  tổng đài nhánh thủ công dùng riêng
  program branch
  rẽ nhánh chương trình
  program branch
  sự rẽ nhánh chương trình
  railway branch
  nhánh đường sắt
  river branch development
  sự khai lợi nhánh sông
  secondary branch
  ống nhánh thoát nước phụ
  splay branch
  khuỷu nối nhánh xiên
  suction branch line
  đường hút chẻ nhánh
  T-branch pipe
  ống nhánh hình chữ T
  tee branch pipe
  ống nhánh hình chữ T
  telephone branch line
  đường dây điện thoại nhánh
  transaction branch
  nhánh giao dịch
  transaction branch identifier
  số nhánh giao dịch
  unconditional branch instruction
  lệnh rẽ nhánh không điều kiện
  wye branch
  nhánh ống hình chữ Y
  Y branch
  nhánh chữ Y
  nhánh (sông)
  river branch development
  sự khai lợi nhánh sông
  nhánh sông
  river branch development
  sự khai lợi nhánh sông
  mạch nhánh
  branch polymer
  pôlyme có mạch nhánh
  branch-circuit distribution center
  tâm phân phối mạch nhánh
  lighting branch circuit
  mạch nhánh chiếu sáng
  motor branch circuit
  mạch nhánh động cơ
  mạch quặng
  phân nhánh
  branch address
  địa chỉ phân nhánh
  branch construct
  cấu trúc phân nhánh
  branch crossing
  chỗ đường giao phân nhánh
  branch fault
  đứt gãy phân nhánh
  branch instruction
  lệnh phân nhánh
  branch joint
  hộp nối cáp phân nhánh
  branch line
  đường phân nhánh
  branch method
  phương pháp phân nhánh
  branch pipe
  đường ống phân nhánh
  branch point
  điểm phân nhánh
  branch process
  quá trình phân nhánh
  branch sleeve
  ống nối (phân nhánh)
  branch table
  bảng phân nhánh
  branch terminal
  dầu cuối phân nhánh
  branch transmittance
  hệ số truyền phân nhánh
  branch-and-bound technique
  kỹ thuật phân nhánh - giới hạn
  ống nhánh
  blow-down branch
  ống nhánh tháo bùn
  branch air supply
  cấp gió (theo) ống nhánh
  branch drain
  ống nhánh thoát nước
  branch fitting
  bộ phận nối ống nhánh
  branch pipe
  đường ống nhánh
  branch valve
  van ống nhánh
  primary branch drain
  ống nhánh chính tháo nước
  secondary branch
  ống nhánh thoát nước phụ
  T-branch pipe
  ống nhánh hình chữ T
  tee branch pipe
  ống nhánh hình chữ T
  ống nối
  ống nối phân nhánh
  branch sleeve
  ống nối (phân nhánh)
  rẽ nhánh
  algebraic branch point
  điểm rẽ nhánh đại số
  BAL (branchand link)
  rẽ nhánh và liên kết
  BPU (branchprediction unit)
  đơn vị dự báo rẽ nhánh
  branch address
  địa chỉ rẽ nhánh
  branch and link
  rẽ nhánh và liên kết
  branch cable
  dây dẫn rẽ nhánh
  branch control structure
  cấu trúc điều khiển rẽ nhánh
  branch cutout
  cầu chì rẽ nhánh
  Branch if Higher (BHI)
  rẽ nhanh đều nếu cao hơn
  Branch if Higher or Same (BHIS)
  rẽ nhánh đều nếu cao hơn hoặc bằng nhau
  Branch if Less or Equal (BLE)
  rẽ nhánh nếu nhỏ hơn hoặc bằng
  branch instruction
  lệnh rẽ nhánh
  branch joint
  mối nối rẽ nhánh
  branch line
  đường dây rẽ nhánh
  branch line
  đường rẽ nhánh
  branch on condition
  sự rẽ nhánh có điều kiện
  branch order
  lệnh rẽ nhánh
  branch point
  điểm rẽ nhánh
  branch prediction unit (BPU)
  đơn vị dự báo rẽ nhánh
  branch table
  bảng rẽ nhánh
  branch-off station
  ga rẽ nhánh
  condition branch
  rẽ nhánh có điều kiện
  program branch
  rẽ nhánh chương trình
  program branch
  sự rẽ nhánh chương trình
  unconditional branch instruction
  lệnh rẽ nhánh không điều kiện
  sự phân nhánh
  sự rẽ nhánh
  branch on condition
  sự rẽ nhánh có điều kiện
  program branch
  sự rẽ nhánh chương trình

  Kinh tế

  chi cục
  chi điểm
  branch manager
  trưởng chi nhánh (chi điểm)
  chi nhánh
  branch account
  tài khoản của chi nhánh
  branch and subsidiary
  phân chi nhánh
  branch banking
  chế độ ngân hàng đặt nhiều chi nhánh
  branch cash account
  tài khoản tiền mặt của chi nhánh
  branch company
  công ty chi nhánh
  branch control account
  tài khoản kiểm soát của chi nhánh
  branch earnings
  thu nhập của chi nhánh
  branch ledger
  số cái của chi nhánh
  branch ledger
  số phân loại của chi nhánh
  branch manager
  giám đốc chi nhánh
  branch manager
  trưởng chi nhánh
  branch manager
  trưởng chi nhánh (chi điểm)
  branch office
  văn phòng chi nhánh phân cục
  branch office general account
  tài khoản vảng lai của chi nhánh
  branch office location
  địa điểm của văn phòng chi nhánh
  branch office report
  báo cáo của chi nhánh
  branch store
  cửa hàng chi nhánh
  company branch
  chi nhánh công ty
  department branch store
  cửa hàng chi nhánh công ty bách hóa
  domestic branch
  chi nhánh trong nước
  foreign branch
  cơ quan chi nhánh ở nước ngoài
  home branch
  chi nhánh trong nước
  manufacturer's sales branch
  chi nhánh bán hàng của hãng chế tạo
  multiple branch bank
  ngân hàng nhiều chi nhánh
  sales branch
  chi nhánh bán hàng
  shipment to branch office
  chở hàng cho chi nhánh công ty
  công ty chi nhánh
  ngành
  branch of farming
  ngành nông nghiệp
  branch of industry
  ngành công nghiệp
  branch of insurance
  ngành bảo hiểm
  branch of knowledge
  ngành học
  branch of work
  ngành nghề
  cold storage branch
  ngành máy lạnh
  conference operations branch
  ngành tổ chức hội nghị
  industrial branch
  ngành công nghiệp
  intra-branch division of labour
  phân công nội bộ giữa các ngành
  non-productive branch
  ngành không sản xuất
  phân bộ
  phân hãng
  home branch
  phân hãng quốc nội
  tổ chức cơ sở

  Địa chất

  nhánh, đường nhánh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X