• Ngoại động từ

  đánh giá
  Apprécier une chose au-dessous de sa valeur
  đánh giá một vật dưới giá trị thật của nó
  ước lượng (bằng giác quan)
  Apprécier une distance
  ước lượng một khoảng cách
  Nhận thấy
  Il faut avoir l'esprit subtil pour apprécier une telle nuance
  phải có trí óc tinh tế mới nhận thấy được một sắc thái như thế
  đánh giá cao; thích
  Apprécier la musique
  thích âm nhạc
  J'apprécie ce vin
  tôi thích thứ rượu vang này
  La chair de cet animal est très appréciée dans ce pays
  thịt của con thú này rất được chuộng ở xứ này

  Tự động từ

  đánh giá lẫn nhau
  Tăng giá trị (nói về tiền tệ)
  Le mark s'est apprécié vis-à-vis du dollar
  đồng mác tăng giá so với đô la

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X