• Danh từ giống cái

  Thú vật, con vật (đen, bóng)
  Les bêtes de la forêt
  thú rừng
  Sâu, bọ, rệp
  Lit infesté de bêtes
  giường đầy rệp
  (thân mật) con ngáo ộp
  Si tu cries encore, je fais venir la bête
  nếu con còn gào, mẹ gọi ngáo ộp lại
  (thân mật) vật lạ
  Quelle bête est-ce là?
  Vật gì lạ thế?
  au temps les bêtes parlaient
  đời xửa đời xưa
  bête noire
  người đáng ghét nhất; vật đáng ghét nhất
  bonne bête
  người tốt nhưng đần
  chercher la petite bête
  vạch lá tìm sâu
  morte la bête, mort le venin
  kẻ ác chết rồi không làm hại được nữa
  qui veut faire l'ange fait la bête
  càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều; trèo cao ngã đau

  Tính từ

  Ngu, đần, ngốc, dại
  Être bête comme un âne
  ngu như bò
  Pas si bête+ không ngu đến thế đâu
  comme je suis bête!
  tôi thật là ngốc!
  bête comme ses pieds (comme un pot; comme une cruche; comme une oie); bête à manger du foin
  ngu đến tột bậc
  bête comme chou
  dễ như bỡn
  Bette

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X