• Nội động từ

  Đến, đi đến
  Il est venu
  anh ấy đã đến
  Nous venons à l'école
  chúng tôi đi đến trường
  Le printemps vient après l'hiver
  mùa xuân đến sau mùa đông
  Xảy đến; nảy ra
  Un malheur est venu
  một tai họa đã xảy đến
  De nouvelles idées qui viennent
  những tư tưởng mới nảy ra
  Đạt tới
  Venir à ce résultat
  đạt tới kết quả đó
  Il me vient à l'épaule
  nó đạt tới vai tôi, nó cao ngang vai tôi
  Chảy
  L'eau ne vient plus au robinet
  nước không chảy ở vòi nữa
  Sinh ra
  Venir au monde
  sinh ra trên đời
  Ceux qui viendront après nous
  những người sinh sau chúng ta
  Mọc
  Sol le riz vient bien
  chỗ đất lúa mọc tốt
  Des boutons qui viennent sur le visage
  những mụn mọc trên mặt
  Từ (đâu) đến; là do; bắt nguồn từ
  Ce thé vient de l'Inde
  chè này từ ấn Độ đến
  Ce mot vient du latin
  từ này bắt nguồn từ tiếng La tinh
  Le mal vient de sa négligence
  cái hại do sự cẩu thả của hắn
  Truyền đến, còn lại
  Des traditions qui sont venues jusqu'à nous
  những truyền thống còn lại đến chúng ta
  Phát triển
  L'affaire commence à bien venir
  công việc bắt đầu phát triển tốt
  (ngành in) in ra (kết quả thế nào)
  Feuille qui vient bien
  tờ in ra tốt
  Estampe qui vient mal
  bức tranh in tay in ra xấu
  Ngộ (xảy ra)
  Si les eaux viennent à rompre la digue
  nếu ngộ nước làm vỡ đê
  Vừa mới
  Je viens d'arriver
  tôi vừa mới đến
  aller et venir
  đi đi lại lại
  à venir
  sẽ đến, tương lai
  Des faits à venir
  �� những sự việc sẽ đến
  Des générations à venir
  �� những thế hệ tương lai
  [[�a]] vient
  (thân mật) mau lên chứ!
  en venir à
  nói đến, đi đến
  Voilà je veux en venir
  đạt đến, đạt
  En venir à ses fins
  đến mức, đến nỗi
  Il en vient à pleurer
  �� đến mức nó phải khóc
  en venir aux extrémités en venir aux mains
  đi đến chỗ đánh nhau
  faire venir
  gọi đến, triệu đến, mời đến
  Faire venir le médecin
  cho đưa đến
  Faire venir des provisions de la campagne
  �� cho đưa thực phẩm dự phòng từ nông thôn ra
  faire venir l'eau à la bouche bouche
  bouche
  laisser venir
  cứ gắng chờ
  les jours qui viennent les années qui viennent
  thời gian sắp tới
  mot qui vient aux lèvres
  từ đầu lưỡi
  veut-il en venir
  cuối cùng nói muốn gì?
  prendre les choses comme elles viennent
  việc xảy đến thế nào thì chấp nhận như thế
  qu'il y vienne
  nó cứ đến đây!
  s'en aller comme on est venu
  ra đi một cách bình thản, không thắc mắc gì; không lợi lộc gì
  venir à bien
  đạt kết quả hoàn toàn
  venir à bout de bout
  bout
  venir à l'esprit
  nảy ra trong trí
  venir à maturité
  đã chín, đã chín muồi
  venir après
  xếp sau, đứng sau
  Son nom vient après le mien
  �� Tên anh ấy đứng sau tên tôi
  un jour viendra
  một ngày kia sẽ
  venir au fait
  bàn ngay vào việc
  voir venir quelqu'un
  nhìn thấy ý định của ai

  Động từ không ngôi

  Nảy ra
  Il me vient l'idée de faire ce travail
  tôi nảy ra ý làm việc đó
  Nghe thấy
  Il m'est venu que vous me ha…ssez
  tôi nghe thấy rằng anh ghét tôi
  de vient que
  do đó mà
  d'où vient que
  vì đâu mà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X