• Danh từ giống đực

  Góc
  Les quatre coins d'une chambre
  bốn góc buồng
  Se cacher dans un coin
  nấp vào một xó
  Mảnh, khoảnh
  Un coin de terre
  một mảnh đất
  Cái nêm, cái chêm
  Khuôn rập (tiền, huy chương)
  (nghĩa bóng) dấu ấn
  Oeuvre marquée au coin du génie
  tác phẩm mang dấu ấn thiên tài
  coin de l'oeil
  khoé mắt
  Faire signe du coin de l'oeil
  �� đưa mắt ra hiệu
  regarder du coin de l'oeil
  liếc nhìn
  connaitre une question dans les coins
  biết tường tận một vấn đề
  en boucher un coin à quelqu'un
  làm cho ai sững sờ không mở miệng ra được
  tenir son coin
  làm tròn nhiệm vụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X