• Tính từ

  Trên, thượng
  Mâchoire supérieure
  hàm trên
  Etage supérieur
  tầng trên hơn, lớn hơn
  Température supérieure à la normale
  nhiệt độ cao hơn mức thường
  Cao, cao thượng, cao siêu
  Talent supérieur
  tài cao
  Esprit supérieur
  tinh thần cao thượng
  Bậc cao, cao cấp, cao đẳng
  Ecole supérieure
  trường cao đẳng
  Animaux supérieurs
  động vật bậc cao
  Produit supérieur
  sản phẩm cao cấp
  Trịch thượng, kẻ cả
  Air supérieur
  vẻ trịch thượng
  (tôn giáo) bề trên
  Le Père supérieur
  Cha bề trên

  Danh từ giống đực

  Cấp trên, thượng cấp
  Suivre l'exemple de ses supérieurs
  theo gương các cấp trên
  (tôn giáo) viện trưởng; bề trên
  Supérieur d'un monastère
  viện trưởng một tu viện
  Người hơn mình
  Heureux de rencontrer son supérieur
  sung sướng được gặp người hơn mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X