• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Janecke coordinates

  Giải thích VN: Một đồ đánh dấu số lượng dung môi-chất tự do chống lại sự co đặc trong một dung môi, dùng để thiết kế các tính toán cho thiết bị chiết suất dung môi .[[ ]]

  Giải thích EN: A diagram that plots the mass of solvent per unit mass of solvent-free substance versus concentration on a solvent-free basis for a system in equilibrium; used for design calculations of solvent-extraction equipment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X