• Thông dụng

  Động từ

  To pour (part of some liquid from one vessel into another)
  chiết rượu từ sang chai
  to pour wine from a jar into bottles
  To extract
  To deduct, to stop
  chiết 10% tiền công
  to deduct 10% from wages
  (nói về đan, khâu) To nip in
  chiết 15 mũi kim
  to nip in by 15 stitches
  To layer (in horticulture)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  extraction
  bình chiết
  extraction flask
  chất lỏng chiết
  extraction liquor
  chiết bằng dung môi
  solvent extraction
  chiết bằng dung môi chọn lọc
  selective solvent extraction
  chiết bằng phenol
  phenol extraction
  chiết chọn lọc
  selective extraction
  chiết hấp thụ
  absorption extraction
  chiết heli
  helium extraction
  chiết phân đoạn
  stage extraction
  chiết suất bằng phenol
  phenol extraction
  chiết tách siêu (tới) hạn
  supercritical extraction
  chiết xuất chất lỏng ra khỏi chất lỏng
  liquid-liquid extraction
  chiết xuất chất lỏng trên hạn
  supercritical fluid extraction
  chiết xuất dung môi
  solvent extraction
  chiết xuất furfural
  furfural extraction
  chiết xuất ngược
  countercurrent extraction
  chiết xuất vi phân
  differential extraction
  cột chiết jantzen đệm kín quay
  jantzen's spinning rod extraction column
  dung môi chiết
  extraction solvent
  hệ thống chiết khói
  smoke extraction system
  ống chiết
  extraction thimble
  ống chiết xuất
  extraction column
  phương pháp chiết dung môi đơn
  single solvent extraction
  phương pháp chiết lỏng-lỏng
  liquid-liquid extraction
  phương pháp chiết xuất Frazer-Brace
  Frazer-Brace extraction method
  quá trình chiết
  extraction process
  sự chiết axeton
  acetone extraction
  sự chiết bằng dung môi
  solvent extraction
  sự chiết bằng hơi nước
  steam extraction
  sự chiết heli
  helium extraction
  sự chiết phân đoạn
  fractional extraction
  sự chiết tách triti
  tritium extraction
  tháp chiết
  extraction tower
  thiết bị chiết
  extraction plant
  thiết bị chiết xuất
  extraction apparatus
  tốc độ chiết
  extraction rate
  leach
  nước ngâm chiết
  leach liquor
  quá trình nghiền ngâm chiết
  grind and leach process
  sự ngâm chiết axit
  acid leach
  tang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X