• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kinetic quantity
  momentum
  bảo toàn động lượng
  conservation of momentum
  mômen động (lượng)
  angular momentum
  mômen động lượng
  moment of momentum
  mômen động lượng của điện tử
  electronic angular momentum
  nguyên bảo toàn động lượng
  principle of conservation of momentum
  nguyên momen động lượng
  principle of moment of momentum
  nguyên mômen động lượng
  principle of moment of momentum
  nguyên động lượng
  momentum principle
  nguyên động lượng năng lượng
  principle of momentum and energy
  phương pháp động lượng
  momentum method
  sự bảo toàn momen động lượng
  conservation of angular momentum
  sự cân bằng động lượng
  momentum balance
  sự chuyển giao động lượng
  momentum transfer
  sự phân bố động lượng
  momentum distribution
  sự truyền động lượng
  momentum transfer
  định luật bảo toàn mômen động lượng
  principle of conservation of kinetic momentum
  định luật mômen động lượng
  principle of angular momentum
  độ biến thiên động lượng
  momentum change
  động lượng suy rộng
  generalized momentum
  động lượng toàn phần
  total angular momentum
  quantity of motion

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  industrial momentum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X