• Thông dụng

  Danh từ.

  Father, papa, dad, daddy
  con giống bố
  the child takes after his father
  bố chồng
  father-in-law
  con lại đây với bố
  come here with Dad!
  Jute
  bao bố
  a jute bag
  Canvas
  vải bố
  canvas
  giày bố
  canvas shoes
  (khẩu ngữ) Love
  nhà bố đâu
  where is your house, love?
  bố cho con xin lửa châm thuốc
  hello, love, please give a light
  (thông tục) Old boy (gọi người đàn ông hàng bạn bè), rascal (gọi trẻ em trai)
  các bố đi vắng đâu cả rồi
  are you all out, old boys?
  thôi đi các bố đừng nghịch nữa
  no more of your high jinks, rascals
  (khẩu ngữ) Magnum
  chai bố
  a magnum
  (thông tục) Damn it
  mất bố cái đồng hồ rồi
  damn it, I've lost my watch

  Động từ.

  To raid, to round up
  giặc bố vùng ven sông
  the enemy raided the river area
  trận bố kéo dài suốt ngày
  the raid lasted the whole day

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X