• Thông dụng

  Danh từ

  Scale, balance
  đặt lên cân
  to put (something) on a scale, to weigh (something)
  cán cân
  a scale-beam
  cán cân công
  the scales of justice
  Weight
  thêm vào cho nặng cân
  to add (something) to increase the weight
  nhẹ cân
  to be light in weight
  Catty ( 0,605kg)
  Kilo
  một cân đường
  a kilo of sugar

  Động từ

  To weigh
  cân hàng hoá
  to weigh merchandise
  cân nhẹ đong vơi
  to give short weight and measure
  To make up (a prescription of galenical medicine)
  To accept, to agree
  mấy cũng cân
  to accept anything

  Tính từ

  Balanced
  bức tranh treo không cân
  the picture was hung without any sense of balance; the picture was hung askew
  Isoceles
  Equal
  lực lượng hai bên cân nhau
  both sides' strength is equal; both sides are equal in strength
  cuộc chiến đấu không cân sức
  an unequal fight
  Fair, impartial
  Trời cao trời chẳng cân Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
  How unfair Heaven is! There are those who have enough to spare, and there are those who rake in vain through their pockets

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X