• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  multiple access
  máy ảo đa truy cập
  multiple-access virtual machine
  máy tính đa truy cập
  multiple-access computer
  phương pháp đa truy cập
  multiple access method (FDMA, TDMA, CDMA)
  sự đa truy cập phân chia
  CDMA (codedivision multiple access)
  sự đa truy cập phân chia
  code-division multiple access (CDMA)
  vệ tinh truyền thông đa truy cập
  MACSAT (multipleaccess communications satellite)
  vệ tinh truyền thông đa truy cập
  multiple-access communications satellite (MACSAT)
  đa truy cập bằng chia tần số
  Frequency Division Multiple Access (FDMA)
  đa truy cập xung đột
  Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA-CD)
  đa truy cập tránh xung đột
  Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA-CA)
  đa truy cập nhận biết sóng mang tìm xung đột
  carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)
  đa truy cập nhận biết sóng mang tránh xung đột
  carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA)
  đa truy cập nhận biết sóng mang tránh xung đột
  CSMA/CA (carriersense multiple access with collision avoidance)
  đa truy cập phân chia mật
  CDMA (CodeDivision Multiple Access)
  đa truy cập phân chia mật
  Code Division Multiple Access (CDMA)
  đa truy cập phân chia tần số
  FDMA (frequency-division multiple access)
  đã truy cập phân chia tần số
  frequency-division multiple access (FDMA)
  đa truy cập phân chia thời gian nâng cao
  ETDMA (enhancetime division multiple access)
  đa truy cập phân chia thời gian-TDMA
  time division multiple access
  đa truy cập phân chia thời gian-TDMA
  Time Division Multiple Access (TDMA)
  multiple-access (e.g. TDMA, CDMA)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  multi-access
  hệ thống đăng đa truy cập
  multi-access reservation system

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X