• Thông dụng

  Danh từ

  Evidence, proof, exhibit
  những bằng chứng về tội ác của bọn khủng bố
  exhibits of the terrorists' crimes

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  evidence
  bằng chứng những điều khoản bảo hiểm
  Evidence and Terms of Insurance
  bằng chứng những điều khoản bảo hiểm
  Insurance, Evidence and Terms of
  proof
  bằng chứng của việc gửi
  proof of delivery
  bằng chứng của việc gửi
  proof of submission
  bằng chứng tác động
  proof of action
  proof (vs)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  evidence
  bằng chứng bằng văn bản
  documentary evidence
  bằng chứng cụ thể
  hard evidence
  bằng chứng giả
  spurious evidence
  bằng chứng kế toán
  accounting evidence
  bằng chứng kiểm toán
  audit evidence
  bằng chứng quyết định
  conclusive evidence
  bằng chứng thanh toán
  evidence of payment
  bằng chứng tuyệt đối
  conclusive evidence
  bằng chứng xác chứng
  conclusive evidence
  bằng chứng đầu tiên
  original evidence
  proof
  đơn bảo hiểm bằng chứng lợi ích
  policy proof of interest
  token

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X