• Thông dụng

  Tính từ.

  Friable, loose, crumbly, easily breakable
  đất bở như vôi
  earth loose like lime
  khoai bở
  a kind of highly starchy sweet potato
  sợi bở
  an easily breakable thread
  Yielding easy profit, giving easy results
  được món bở
  it was a transaction yielding easy profit
  nhận được phần việc ấy tưởng bở thế hoá ra gay
  the job received was thought to be easy to do with good results, but turned out to be quite tough
  Flagging with fatigue
  bở hơi tai
  fagged out
  chạy bở hơi tai
  to run until one is fagged out
  làm bở hơi tai suốt cả ngày không nghỉ
  to work without a break the whole day until one is fagged out

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X