• Thông dụng

  Động từ

  To make allowance for, to consider, to grant privileges to
  hợp tác chiếu cố đến các gia đình neo đơn già yếu
  the cooperatives grant privileges to families short of manpower or with old and feeble members
  chiếu cố các gia đình đông con khi phân phối nhà cửa
  to grant privileges to large families when alloting housing
  giảm nhẹ án chiếu cố hoàn cảnh phạm tội
  to reduce a sentence, making allowance for the circumstances in which the offence was perpetrated (for extenuating circumstances)
  To condescend, to deign
  cám ơn ngài đã chiếu cố quá bộ đến nhà
  thank you for having deigned to come (for the great honour you did me by coming)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X