• Thông dụng

  Danh từ
  Royal proclamation
  Sedge mat

  Động từ

  To radiate, to expose to (rays)
  ngọn đèn chiếu sáng khắp nhà
  the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house
  To project
  xem chiếu phim
  to attend a projection of films, to attend a film show
  phim chiếu cảnh đất nước giàu đẹp
  the film projected the sights of a beautiful and prosperous country, the film showed a beautiful and prosperous country
  To head, to train upon
  chiếu hướng nam đi
  to walk, heading south
  chiếu ống nhòm lên trời
  to train one's field-glass upon the sky
  To checkmate
  đấm tốt chiếu tướng
  to move forward a pawn and checkmate
  bị chiếu
  to be checkmated
  To rely upon, to base oneself on
  chiếu theo pháp luật
  to base oneself on the law
  chiếu sổ gọi tên
  to do a roll call relying on a name list

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  dimensional
  3 chiều
  three-dimensional
  ảnh hai chiều
  two-dimensional image
  ảnh toàn hai chiều
  two-dimensional hologram
  ba chiều (3D)
  three dimensional
  biến dạng một chiều
  one-dimensional compression
  biến dạng một chiều
  one-dimensional strain
  bộ nhớ hai chiều
  two-dimensional storage
  dạng bản ba chiều
  three-dimensional fundamental form
  dạng bản một chiều
  one-dimensional fundamental form
  hệ thống hiển thị ba chiều
  three-dimensional display system
  hình học bốn chiều
  four dimensional geometry
  không gian bốn chiều
  four-dimensional space
  không gian hữu hạn chiều
  finite dimensional space
  kích động hai chiều
  two-dimensional shock
  mảng ba chiều
  three-dimensional array
  mảng hai chiều
  two-dimensional array
  mảng một chiều
  one-dimensional array
  mạng một chiều
  one-dimensional lattice
  hình ba chiều
  three-dimensional model
  hình hai chiều
  two-dimensional model
  môđun ba chiều
  three-dimensional module
  môđun hai chiều
  two-dimensional module
  ngôn ngữ một chiều
  one-dimensional language
  nhị tử ba chiều
  three dimensional doublet
  phép biến đổi nhanh Fourier hai chiều
  two dimensional fast Fourier transform
  sự nén một chiều
  one-dimensional compression
  trường hai chiều
  two-dimensional field
  đồ họa ba chiều
  three-dimensional graphics
  đồ thị ba chiều
  three-dimensional graph

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  irradiate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X