• Thông dụng

  Danh từ
  gland; (bool) nucleus
  (y học) Bubo
  Động từ
  to examine; to demand satisfaction

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  concretion
  hạch canxedon
  chalcedony concretion
  ganglion
  hạch (thần kinh) cổ giữa
  cervical ganglion,middle
  hạch (thần kinh) cổ trên
  cervical ganglion, superior
  hạch hình sao
  stellate ganglion
  rễ vận nhãn hạch mi
  short root ot ciliary ganglion
  kernel
  hạch của phương trình tích phân
  kernel of integral
  hạch giải, giải thức
  resolvent kernel
  hạch giãn được
  extendible kernel
  hạch lặp
  iterated kernel
  hạch mở
  open kernel
  hạch nghịch
  reciprocal kernel
  hạch định của chương trình tích phân
  kernel of integral equation
  hạch đối xứng
  symmetric kernel
  hàm hạch
  kernel function
  đối hạch
  co-kernel
  knot
  nuclear
  năng lượng nhiệt hạch
  nuclear energy
  nhóm hạch
  nuclear group
  phân hạch
  nuclear fission
  sự phân hạch
  nuclear fission
  sự phân hạch hạt nhân
  nuclear fission
  sự phân hạch nguyên tử
  nuclear fission
  sự phân hạch tự phát
  nuclear fission
  nucleon
  nucleus
  hạch của một tập hợp
  nucleus of a set
  hạch vi phân
  infinitesimal nucleus
  nhân hạch não
  amygdaloid nucleus

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  core
  nucleus
  putamen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X