• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  model reference system

  Giải thích VN: 1 một hệ thống tưởng với những phản ứng tối ưu 2. một phỏng computer trong đó một hệ thống mẫu một hệ thống thực tế theo sự kích thích phản hồi như nhau; sau đó các đồng hồ đo của hệ thống thực tế được điều chỉnh để giảm thiểu những sự khác nhau giữa các đầu vào của 2 hệ [[thống. ]]

  Giải thích EN: 1. an ideal system with optimal responses.an ideal system with optimal responses.2. a computer simulation in which a model system and an actual system are subjected to the same stimuli and responses are compared; then the parameters of the actual system are adjusted to minimize the differences between the outputs of the two systems.a computer simulation in which a model system and an actual system are subjected to the same stimuli and responses are compared; then the parameters of the actual system are adjusted to minimize the differences between the outputs of the two systems.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X